/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Odečty spotřeby vody

Vedení SVJ Ružinovská 1227 upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů, že ve dnech 2. – 6. ledna bude p. Jiří Beneš provádět odečty spotřeby vody v bytech. Žádáme proto o umožnění vstupu k vodoměrům v bytech. Děkujeme za pochopení.

Vedení SVJ Ružinovská 1227.

Shromáždění SVJ Listopad 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16


Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 9. 11. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Hosté: Ing. Zajacová a Ing. Štulík – zástupci SBD Nový domov, s.r.o.
Účast: 56% vlastníků jednotek
Shromáždění je schopno usnášení
Program schůze:

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba sčítací komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Návrh změny stanov a schválení nového znění
 5. Volba předsedy společenství
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupaček
 8. Projednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb
 9. Prezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – pan Čížek
  10.Projednání návrhu na vyčištění topné soustavy
  11.Hlasování
  12.Usnesení
  13.Diskuse
  14.Závěr
 10. Zapisovatelem jednomyslně zvolena pí Tupá
 11. Sčítací komisí jednomyslně zvoleni pí Hrbáčková a p. Mazúch
 12. Ověřovatelem zápisu jednomyslně zvolen p. Komrska
 13. Jednomyslné schválení navrhovaných změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022
 14. Předsedou SVJ jednomyslně zvolen SBD Nový domov, s.r.o., zástupcem předsedy byla jmenována Ing. Zajacová
 15. Kontrolní komise ve složení p. Červenka, pí Formánková a p. Streit neobdržela za předchozí období od vlastníků žádný podnět k prošetření a v hospodaření SVJ neshledala žádné nedostatky
 16. Fixace úrokové míry úvěru na rekonstrukci stoupaček ve výši 1,44% končí 26. 12. 2023. Nová úroková míra se předpokládá výrazně vyšší. Výbor doporučuje při příležitosti vyjednávání o nové úrokové míře část úvěru splatit z prostředků SVJ a snížit tak úvěrovanou částku.
 17. Distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb bude nově prováděna dvěma způsoby:
  a) e-mailem
  b) poštou, formou obyčejné listovní zásilky
  V případě požadavku na opětovné zaslání tohoto vyúčtování je možné obrátit se na
  pí Jílkovou z SBD na tel. čísle 242 488 117, e-mail jilkova@sbdnovydomov.cz.
  E-mailový kontakt pro zasílání vyúčtování elektronickou formou je nutno předat
  pí Pohůnkové na tel. čísle 242 488 108, e-mail pohunkova@sbdnovydomov.cz.
  Návrh nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování byl jednomyslně přijat a schválen
 18. P. Čížek přednesl technicko – ekonomický posudek na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu.
  Proti – 56,57%
  Pro – 43,43%
  Zdrželi se hlasování – 0%
  Mandát pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu nebyl p. Čížkovi udělen.
  10.Přednesení návrhu na vyčištění topné soustavy. Rozhodnutí nepadlo, bylo přesunuto na příští Shromáždění
  11.Hlasování probíhalo průběžně při projednávání jednotlivých bodů
 19. Usnesení
  a) Návrh změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022 jednomyslně schválenb) Zvolení nového předsedy SVJ a jeho zástupce
  c) Přijetí zprávy kontrolní komise
  d) Schválení nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování
  e) Neudělení mandátu pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci umístění
  fotovoltaické elektrárny na střeše domu
  13.Diskuse – Apel na důsledné plašení holubů na balkonech
 • Uzemnění plynoměrů dne 10. 11. 2022 v bytech č. 69, 58, a 34
 • Výměna kliky předních dveří bude provedena po dodání náhradního dílu- Oprava vzduchotechniky u bytů na SZ bude také provedena až po dodání náhradního dílu
 • Poškozený okap stříšky zadního vchodu do domu
  14.Ukončení shromáždění
  V Praze dne 10. 11. 2022
  Zápis provedl: Jana Tupá
  Ověřovatel zápisu: Daniel Komrska

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Účast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.
Shromáždění je schopné usnášení.
Program schůze:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele
 2. Aktuální stav financí, převod HV do FO
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Plánované opravy
 5. Zvýšení nákladů na provoz domu
 6. Volba nového výboru SVJ
 7. Volba domovníka objektu
 8. Návrh instalace solárních panelů
 9. Usnesení
 10. Ukončení shromáždění
 11. Sčítací komise ve složení paní Kamarádová, pan Sháněl. Zvoleni 100%
  Zapisovatel paní Dezortová. Zvolena 100%
 12. HV 2021 ve výši 3 271,- Kč. Bude převeden do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Souhlas 100 %.
 13. Pan Červenka předloží zprávu kontrolní komise do konce června
 14. Plánovaná oprava schodů u zadního vchodu
 15. Z důvodu růstu cen přistupujeme ke zvýšení měsíčních záloh na provoz domu
  následovně: a) správní poplatek 147,- Kč/byt/měsíc, b) elektřina spol. prostory 50,-
  Kč/osoba/měsíc, c) úklid domu 57,- Kč/osoba/měsíc, d) odvoz odpadu 82,- Kč/osob/měsíc,
  e) nově – vlastní správní činnost 40,-/byt/měsíc
 16. Do nového výboru není ochotný nikdo kandidovat. Funkce statutárního orgánu SVJ tedy
  převezme SBD Nový domov. Stávající výbor zahájí kroky k hladkému přechodu.
 17. Kandidáty na domovníka objektu jsou paní Hrbáčková a pan Čížek. Zvoleni 100%.
 18. Pan Čížek navrhl shromáždění možnost instalace solárních panelů na střechu domu.
  Důvodem je úspora el. energie. Většina přítomných má zájem o detailnější informace
  k tomuto projektu. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu podkladů. Souhlas 94%
  9.Odsouhlasen HV 3 271,- Kč a jeho převod do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Zvýšení měsíčních záloh na provoz domu proběhne od června příp. od července 2022.
  Funkce statutárního orgánu SVJ převezme SBD Nový domov. Domovníky objektu jsou
  zvoleni paní Hrbáčková a pan Čížek. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu
  podkladů k projektu instalace solárních panelů na střechu domu.
 19. V Praze dne 6. 5. 2022

Shromáždění SVJ Listopad 2021

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 15. 11. 2021 od 19:00 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy

Shromáždění je schopno usnášení.
Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování – převod HV
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 7. Úvod
  1a. Volba sčítací komise a zapisovatele
 • Volba sčítací komise ve složení Sháněl, Kamarádová
 • Volba zapisovatele Tupá
  1b. Aktuální stav financí a převod HV
 • Návrh na převod HV r. 2020 do fondu oprav za rok 2021
  1c. Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková
  nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný
  podnět na prošetření
  1d. Plánované opravy
 • Oprava lampy v zádveří domu
 • Oprava zpátečky teplé vody
 • Přemostění vstupu a výstupu plynoměrů, termín bude upřesněn
 • Návrh na vyčištění topné soustavy
 • Návrh na úpravu záloh – je potřeba upravit do 30. 6. 2022
  1e. Vybudování uzamčeného přístřešku pro kontejnery na komunální odpad – Magistrát
  udělil souhlas s bezplatným pronájmem pozemku – nutno vypracovat a předložit
  stavební projekt
  1f. Porovnání nákladů za zateplení domu s vedlejším domem
 • Roční úspora našeho domu činní cca 550.000,- Kč/ročně
 1. Společné prostory domu
  2a. Prodej společných prostor domu v přízemí
 • Řešení odloženo na r. 2022.
  2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti
 • Pan Laciak vysvětlil právní úkony a důvodu odložení řešení
  2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ
 • Nehlasováno
  2d. Dotazy
 • Nevznesen žádný dotaz.
 1. Hlasování – převod hospodářského výsledku
 • Hlasování proběhlo hned v úvodu shromáždění
 1. Usnesení
 • Shromáždění souhlasí s převodem HV z r. 2020 do fondu
  oprav za rok 2021
 • Přijata zpráva Kontrolní komise
 1. Diskuse
 • Vyhlášení kandidatury na nové členy Výboru pro rok 2022. Mandát stávajícímu
  výboru končí 05/2022
 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, zejména
  chodeb a výtahů (listí a exkrementy)
 • Požadavek na posílení vzduchotechniky na WC v době od 18 do 22:00 hod.
  (dvougarsoniéra)
 • Informace o vypořádání úvěru nebyla vlastníkům dosud dodána – připomenutí
 • Odsávání v koupelně je příliš hlučné, bude se řešit?
 • Zvýšená prašnost v bytě vlivem propojení stoupaček
 • Protokol o zaregulování – poskytnout k dispozici všem vlastníkům k nahlédnutí
 • Čidlo u schránek reaguje pozdě, světlo na chodbě v 7. patře svítí i ve dne. Nutno se
  seřídit
 • Dotaz na výměnu radiátorů
 1. Ukončení shromáždění
  V Praze dne 16. 11. 2021

Zápis provedl: Tupá

Shromáždění SVJ Listopad 2019

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)

Den konání: 27. 11. 2019 od 18:30 hod.

Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy 

Účast: 50 vlastníků jednotek což činí 60,55%.

 Shromáždění je schopno usnášení.

Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 1. Úvod

1a. Volba sčítací komise a zapisovatele

 • Volba sčítací komise ve složení Červenka, Sháněl
 • Volba zapisovatele Tupá

1b. Aktuální stav financí a převod HV

 • Návrh na převod HV z r. 2018 do fondu oprav  
 • Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková

nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný podnět na prošetření

1c. Společné prostory domu

 • Žádný návrh na jejich využití

1d. Plánované opravy

 • Oprava stání na kontejnery na komunální odpad

Pozemek není naším majetkem, je nutná dohoda s Magistrátem na odkupu pozemku nebo jeho pronájmu, případně zapůjčení. Bude s Magistrátem řešeno a bude učiněn dotaz, pokud Magistrát svolí, stačí předložit pouze projekt stavebních úprav. Informace o průběhu jednání budou sděleny na příští schůzi.

1e. Zvýšené náklady na odvoz odpadu a el. energií

 • Požadavek na důsledné třídění komunálního odpadu, hrozba zdražení poplatků o 300% v případě netřídění. Dále hrozí nevyvezení kontejnerů.
 • Zvýšení nákladů na el. energií – v současné době se čeká na postup distributora. Apel na obyvatele domu, aby svým jednáním zbytečně neplýtvali el. energií (výtahy – pokud vidím přicházet dalšího obyvatele domu, počkám na něho)

1f. Výměna vodoměrů

 • Výměna proběhne počátkem roku 2020, bude zaslán rozvrh výměny. Náklady činí cca 800,- Kč
 • Dle Domovního řádu je povinnost zajistit přístup do bytu 

2. Společné prostory domu

2a. Prodej společných prostor domu v přízemí     

 • Znovu přednesen návrh výboru SVJ na prodej nebo pronájem společných prostor

2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti

 • Nejprve je nutný převod společných prostor domu na nebytovou jednotku. Nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek
 • Teprve poté je možný jejich prodej, pronájem nebo změna využití. Opět nutný souhlas všech vlastníků
 • Finanční nálady na podání žádosti o převod prostor na nebytovou jednotku cca 3.000,- Kč. Odhad maximální částky na dokončení převodu 15.000,- Kč

2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ

 • Z přítomných vlastníků jednotek se proti zahájení 1. fáze změny společných prostor na nebytovou jednotku, tj. započetí oslovování vlastníků jednotek za účelem udělení souhlasu s převodem vyslovili celkem 3 vlastníci jednotek 

2d. Dotazy

 • Vznesen dotaz, kdo bude majitelem vzniklé jednotky. Výbor SVJ zjistí.

3. Hlasování

 • O převodu HV z r. 2018 do fondu oprav – 100 % souhlas
 • O zahájení řešení společných prostor s finančními náklady max. 15 000,- Kč – nesouhlasí tři vlasníci

4. Usnesení

 • Přijata zpráva o hospodaření SVJ a udělen souhlas s převodem HV z roku 2018 do fondu oprav.
 • Přijata zpráva kontrolní komise
 • Mandát pro zahájení oslovování vlastníků za účelem udělení souhlasu s převodem společných prostor na nebytovou jednotku s výší finančních nákladů do max. výše 15.000,- Kč nákladů byl udělen.

5. Diskuse

 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, včetně chodeb
 • Předána informace, že majitelé bytových jednotek jsou povinni do 1 měsíce výboru SVJ nahlásit, kdo bytovou jednotku užívá
 • Opravy stoupaček – záměr vyčkat na splacení dluhu za zateplení domu. Náklady na výměnu činní cca 26.000,- Kč na bytovou jednotku
 • Porucha odsávání – řeší se

6. Ukončení shromáždění

V Praze dne 28. 11. 2019

Zápis provedl: Jana Tupá

Členská schůze Květen 2017

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne: 17.5.2017
Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4
Shromáždění je usnášení schopné. Přítomno je 50 vlastníků s vlastnickým podílem 59,65 %

 1. Volba zapisovatele:  zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
  Volba sčítací komise:  zvoleni pan Václav Sháněl – 100 % souhlas
  pan Karel Streit  – 100% souhlas
 1. Finance: Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2016 ve výši 646,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru.
  • Účetní závěrka a HV a jeho převod do fondu oprav – schváleno  – 100% souhlas.
  • Člen kontrolní komise pan Ing. Jan Červenka seznámil shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2016. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
 1. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav:
  Pan Komrska seznámil shromáždění s návrhem o zvýšení příspěvku a se stanoviskem výboru.
  Zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc – schváleno – 100 % souhlas.
 1. Volby členů výboru:
  Kandidáti paní Ivana Dezortová, pan Jiří Beneš a pan Daniel Komrska byli zvoleni do výboru SVJ – 100 % souhlas.
 1. Volba členů kontrolní komise:
  Kandidáti – paní Pavla Doležalová, pan Ing. Jan Červenka a pan Karel Streit byli zvoleni do kontrolní komise – 100 % souhlas.
 2. Opravy:
  Pan Beneš informoval shromáždění o provedených opravách a o plánované výměně stoupaček.
 3. Společné prostory domu:
  Pan Komrska informoval o situaci ohledně změny společných prostor domu na bytovou jednotku. Vyzval vlastníky k podání návrhů na změnu a o informaci o možných zájemcích o tyto prostory.
 4. Usnesení:
  Shromáždění zvolilo zapisovatele paní Dezortovou, sčítací komisi pana Sháněla a pana Streita, členy výboru paní Dezortovou, pana Beneše a pana Komrsku a kontrolní komisi paní Doležalovou, pana Červenku a pana Streita.

Shromáždění schválilo:

 • roční závěrku 2016 a HV r. 2016 ve výši 646,- Kč
 • převod HV do fondu oprav
 • zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc.

Členská schůze Listopad 2016

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne:  9.11.2016

Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4

Shromáždění  je usnášení schopné. Přítomno je 44 vlastníků s vlastnickým podílem 54,38 %

 1. Volba zapisovatele – zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
  Volba sčítací komise – zvoleni paní Libuše Kamarádová – 100 % souhlas
  pan Václav Sháněl  – 100% souhlas
 2. Prezentace zástupce firmy CenTrio- pan Jiří Havel představil shromáždění nabídku společnosti, možnosti zavedení kabelové televize, volání a internetu. Vlastníci nemají zájem o instalaci.
 3. Finance – předsedkyně kontrolní komise paní Doležalová seznámila shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2015. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
  Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2015 ve výši 2.359,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru. Účetní závěrka a HV –schváleno  – 100% souhlas.
 4. Opravy – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš zhodnotil provedené opravy, tzn. výměnu elektrických rozvodů ve společných prostorách domu a výměnu rozvodů teplé vody v tech. podlaží.  Seznámil shromáždění s nutností výměny stoupaček a plynového potrubí.
 5. Volby  2017 – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš upozornil na nové volby členů výboru SVJ, které se uskuteční na příštím shromáždění SVJ v květnu 2017. Požádal přítomné o promyšlení možné kandidatury do výboru.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
  Shromáždění zvolilo zapisovatele a sčítací komisi.
  Shromáždění schválilo roční závěrku 2015 a HV r. 2015 ve výši 2.359,- Kč.
  Shromáždění schválilo převod HV do fondu oprav.

Členská schůze Listopad 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 25.11.2015

Přítomno 61 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 74,08 %, shromáždění je usnášení schopné.

1. Předseda shromáždění- Jiří Beneš

zapisovatel – Mgr. Jitka Komrsková

2. Přijetí nových stanov

 1. přítomen notář, pan Mgr. Tomáš Ostrožlík
 2. návrh  nových stanov je bez připomínek
 3. hlasování o přijetí stanov – souhlasí 100% přítomných vlastníků

3. Finance

 1. hospodářský výsledek 659 960,74 Kč, zpráva kontrolní komise – hospodaření bez připomínek
 2. účetní závěrka a HV r. 2014 – hlasování o odsouhlasení a převodu do fondu oprav. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
 3. informace o stavu účtů
 4. informace o průběhu splácení úvěru
 5. úprava záloh na služby a správu domu – zálohy budou upraveny podle skutečných spotřeb r. 2014. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
 6. návrh na převod zisků z příjmu kolárny do FO – Souhlasí 100 % přítomných vlastníků.

Usnesení

 1. Nové stanovy byly přijaty. V dohledné době budou vlastníkům k dispozici.
 2. Účetní závěrka a HV r. 2014 byly přijaty. HV bude převeden do FO.
 3. Úpravy záloh na provoz domu budou vypracovány účetní společenství a předány všem vlastníkům.
 4. Zisk z kolárny bude převáděn do fondu oprav.

Členská schůze Leden 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 28.1.2015

Přítomno 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%, shromáždění je usnášení schopné.

1. Volba zapisovatele
Daniel Komrska byl zvolen všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

2. Volba sčítací komise
Pan Sháněl a pan Červenka byli zvoleni všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

3. Představení nabídky na výměnu hlavních elektrických rozvodů
Pan Beneš představil nabídku společnosti Duel, kterou výbor SVJ spolu s kontrolní komisí předkládá ke schválení

4. Diskuze
Během diskuze byli zodpovězeny dotazy přítomných členů SVJ

5. Hlasování o souhlasu s provedením výměny hlavních elektrických rozvodů
Pro byli všichni přítomní, tedy 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

6. Rekapitulace hlasování a přijetí usnesení
Schůze SVJ souhlasí s výměnou hlavních elektrických rozvodů firmou Duel.

Jiří Beneš, Daniel Komrska, Ing. Jan Červenka, Václav Sháněl

Členská schůze Květen 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 21. 5. 2014

Přítomno 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01 %, shromáždění je usnášení schopné.

 1. Úvod
  • 1.1. Zapisovatel – pí. Dezortová
  • 1.2. Sčítací komise – pí. Kamarádová, pí. Sorré, p. Štěpánek 1.3. Informace spol. INMES k odečtům měřičů tepla
 2. Informace o hospodaření
  • 2.1. Zpráva kontrolní komise k hospodaření a o účetnictví
  • 2.2. Návrh schválení hospodářského výsledku 29.117,- Kč a jeho převodu do fondu oprav.
  • 2.3. Návrh schválení roční závěrky 2013 na základně zprávy kontrolní komise.
  • 2.4. Informace o aktuálním stavu financí
 3. Návrh domovního řádu
 4. Shrnutí a konečné vyúčtování s Revita-G, a.s.
 5. Přestavba společných prostor domu na bytovou jednotku
  • 5.1. Informace o nutných právních úkonech
  • 5.2. Informace o možných variantách a nákladech
 6. Volby
  • 6.1. Nominace do kontrolní komise – pan Červenka
  • 6.2. Rezignace předsedy výboru SVJ pana Beneše z důvodu sjednocení volebního období všech 3 členů výboru
  • 6.3. Nominace do výboru
   • 6.3.1.pan Beneš
   • 6.3.2.pan Komrska
   • 6.3.3.paní Dezortová
 7. Informace o chystané výměně elektrického vedení ve společných prostorách domu. Úprava společné tel. antény pro příjem signálu v HD rozlišení.
 8. Zvýšení příspěvku do fondu oprav na 26,50 Kč / m2 dle ustanovení občanského zákoníku § 1180 odst.2 a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. V § 12 od července 2014.
 9. Hlasování k výše uvedeným bodům
 • Bod 2.2
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 2.3
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 3
  • souhlasí 45 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 55,35% nesouhlasí 2 členové SVJ s celkovým majetkovým podílem 2,66% nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 5
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.1
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.3.1
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.3.2
  • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti
 • Bod 6.3.3
  • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti

Usnesení

Shromážnění SVJ se usneslo na všech bodech, které jsou obsaženy ve výsledcích hlasování a na zvýšení příspěvků do fondu oprav na 26,50 Kč/m2.