/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Shromáždění SVJ Listopad 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16


Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 9. 11. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Hosté: Ing. Zajacová a Ing. Štulík – zástupci SBD Nový domov, s.r.o.
Účast: 56% vlastníků jednotek
Shromáždění je schopno usnášení
Program schůze:

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba sčítací komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Návrh změny stanov a schválení nového znění
 5. Volba předsedy společenství
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupaček
 8. Projednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb
 9. Prezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – pan Čížek
  10.Projednání návrhu na vyčištění topné soustavy
  11.Hlasování
  12.Usnesení
  13.Diskuse
  14.Závěr
 10. Zapisovatelem jednomyslně zvolena pí Tupá
 11. Sčítací komisí jednomyslně zvoleni pí Hrbáčková a p. Mazúch
 12. Ověřovatelem zápisu jednomyslně zvolen p. Komrska
 13. Jednomyslné schválení navrhovaných změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022
 14. Předsedou SVJ jednomyslně zvolen SBD Nový domov, s.r.o., zástupcem předsedy byla jmenována Ing. Zajacová
 15. Kontrolní komise ve složení p. Červenka, pí Formánková a p. Streit neobdržela za předchozí období od vlastníků žádný podnět k prošetření a v hospodaření SVJ neshledala žádné nedostatky
 16. Fixace úrokové míry úvěru na rekonstrukci stoupaček ve výši 1,44% končí 26. 12. 2023. Nová úroková míra se předpokládá výrazně vyšší. Výbor doporučuje při příležitosti vyjednávání o nové úrokové míře část úvěru splatit z prostředků SVJ a snížit tak úvěrovanou částku.
 17. Distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb bude nově prováděna dvěma způsoby:
  a) e-mailem
  b) poštou, formou obyčejné listovní zásilky
  V případě požadavku na opětovné zaslání tohoto vyúčtování je možné obrátit se na
  pí Jílkovou z SBD na tel. čísle 242 488 117, e-mail jilkova@sbdnovydomov.cz.
  E-mailový kontakt pro zasílání vyúčtování elektronickou formou je nutno předat
  pí Pohůnkové na tel. čísle 242 488 108, e-mail pohunkova@sbdnovydomov.cz.
  Návrh nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování byl jednomyslně přijat a schválen
 18. P. Čížek přednesl technicko – ekonomický posudek na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu.
  Proti – 56,57%
  Pro – 43,43%
  Zdrželi se hlasování – 0%
  Mandát pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu nebyl p. Čížkovi udělen.
  10.Přednesení návrhu na vyčištění topné soustavy. Rozhodnutí nepadlo, bylo přesunuto na příští Shromáždění
  11.Hlasování probíhalo průběžně při projednávání jednotlivých bodů
 19. Usnesení
  a) Návrh změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022 jednomyslně schválenb) Zvolení nového předsedy SVJ a jeho zástupce
  c) Přijetí zprávy kontrolní komise
  d) Schválení nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování
  e) Neudělení mandátu pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci umístění
  fotovoltaické elektrárny na střeše domu
  13.Diskuse – Apel na důsledné plašení holubů na balkonech
 • Uzemnění plynoměrů dne 10. 11. 2022 v bytech č. 69, 58, a 34
 • Výměna kliky předních dveří bude provedena po dodání náhradního dílu- Oprava vzduchotechniky u bytů na SZ bude také provedena až po dodání náhradního dílu
 • Poškozený okap stříšky zadního vchodu do domu
  14.Ukončení shromáždění
  V Praze dne 10. 11. 2022
  Zápis provedl: Jana Tupá
  Ověřovatel zápisu: Daniel Komrska