/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Shromáždění SVJ Listopad 2019

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)

Den konání: 27. 11. 2019 od 18:30 hod.

Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy 

Účast: 50 vlastníků jednotek což činí 60,55%.

 Shromáždění je schopno usnášení.

Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 1. Úvod

1a. Volba sčítací komise a zapisovatele

 • Volba sčítací komise ve složení Červenka, Sháněl
 • Volba zapisovatele Tupá

1b. Aktuální stav financí a převod HV

 • Návrh na převod HV z r. 2018 do fondu oprav  
 • Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková

nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný podnět na prošetření

1c. Společné prostory domu

 • Žádný návrh na jejich využití

1d. Plánované opravy

 • Oprava stání na kontejnery na komunální odpad

Pozemek není naším majetkem, je nutná dohoda s Magistrátem na odkupu pozemku nebo jeho pronájmu, případně zapůjčení. Bude s Magistrátem řešeno a bude učiněn dotaz, pokud Magistrát svolí, stačí předložit pouze projekt stavebních úprav. Informace o průběhu jednání budou sděleny na příští schůzi.

1e. Zvýšené náklady na odvoz odpadu a el. energií

 • Požadavek na důsledné třídění komunálního odpadu, hrozba zdražení poplatků o 300% v případě netřídění. Dále hrozí nevyvezení kontejnerů.
 • Zvýšení nákladů na el. energií – v současné době se čeká na postup distributora. Apel na obyvatele domu, aby svým jednáním zbytečně neplýtvali el. energií (výtahy – pokud vidím přicházet dalšího obyvatele domu, počkám na něho)

1f. Výměna vodoměrů

 • Výměna proběhne počátkem roku 2020, bude zaslán rozvrh výměny. Náklady činí cca 800,- Kč
 • Dle Domovního řádu je povinnost zajistit přístup do bytu 

2. Společné prostory domu

2a. Prodej společných prostor domu v přízemí     

 • Znovu přednesen návrh výboru SVJ na prodej nebo pronájem společných prostor

2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti

 • Nejprve je nutný převod společných prostor domu na nebytovou jednotku. Nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek
 • Teprve poté je možný jejich prodej, pronájem nebo změna využití. Opět nutný souhlas všech vlastníků
 • Finanční nálady na podání žádosti o převod prostor na nebytovou jednotku cca 3.000,- Kč. Odhad maximální částky na dokončení převodu 15.000,- Kč

2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ

 • Z přítomných vlastníků jednotek se proti zahájení 1. fáze změny společných prostor na nebytovou jednotku, tj. započetí oslovování vlastníků jednotek za účelem udělení souhlasu s převodem vyslovili celkem 3 vlastníci jednotek 

2d. Dotazy

 • Vznesen dotaz, kdo bude majitelem vzniklé jednotky. Výbor SVJ zjistí.

3. Hlasování

 • O převodu HV z r. 2018 do fondu oprav – 100 % souhlas
 • O zahájení řešení společných prostor s finančními náklady max. 15 000,- Kč – nesouhlasí tři vlasníci

4. Usnesení

 • Přijata zpráva o hospodaření SVJ a udělen souhlas s převodem HV z roku 2018 do fondu oprav.
 • Přijata zpráva kontrolní komise
 • Mandát pro zahájení oslovování vlastníků za účelem udělení souhlasu s převodem společných prostor na nebytovou jednotku s výší finančních nákladů do max. výše 15.000,- Kč nákladů byl udělen.

5. Diskuse

 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, včetně chodeb
 • Předána informace, že majitelé bytových jednotek jsou povinni do 1 měsíce výboru SVJ nahlásit, kdo bytovou jednotku užívá
 • Opravy stoupaček – záměr vyčkat na splacení dluhu za zateplení domu. Náklady na výměnu činní cca 26.000,- Kč na bytovou jednotku
 • Porucha odsávání – řeší se

6. Ukončení shromáždění

V Praze dne 28. 11. 2019

Zápis provedl: Jana Tupá