/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na shromáždění SVJ 6/2023

P O Z V Á N K A

Předseda SVJ – SBD Nový Domov s.r.o.

se sídlem Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4 -Nusle, IČ: 09565621
ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

organizuje

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, IČ: 26485541

(dále jen „SVJ“)

Místo konání: ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 142 00 Praha 4 – Krč
Datum konání: 7.6.2023
Čas začátku: 18:30
Prezence od: 18:00

P R O G R A M

 1. Úvod
 2. Určení orgánů shromáždění, tj. zapisovatele a ověřovatele; hlasování
 3. Zpráva o činnosti statutárního orgánu – Předsedy SVJ – SBD Nový Domov s.r.o.
 4. Hospodaření SVJ v r. 2022; hospodářský výsledek (HV), provozní výsledek včetně
  specifikace provozních nákladů, stav ZOBF včetně tvorby a čerpání, stav běžného
  účtu; stav spořicího účtu; stav úvěrových účtů
  a) schválení HV; hlasování, schválení převodu HV do ZOBF; hlasování
  b) schválení navýšení záloh na služby o Kč 50,-/měs./BJ; hlasování
 5. Návrh na zrušení hrazení záloh určených na mzdy funkcionářů , resp. původního
  statutárního orgánu, a odměn z DPP; návrh na jejich přesun do záloh na
  „služby za správní činnost“; hlasování.
 6. Zpráva kontrolní komise (Ing. Jan Červenka)
 7. Dlužníci – stav dlužníků k 31.12.2022 a k 30.4.2023; vývoj
 8. Smlouva o pronájmu nebytových prostor (návrh Smlouvy o pronájmu přílohou
  č.1 Pozvánky) – nájemce Kateřina Nosálová; návrh na výši příjmu z pronájmu,
  udělení souhlasu s instalací samostatného elektroměru, vodoměru a měřiče
  tepla na radiátoru; hlasování
 9. Návrh na zrušení DPP uzavřené mezi SVJ a panem Bohuslavem Novákem jako
  údržbářem, hlasování
 10. Diskuze; návrhy na případné investice či opravy
 11. Ostatní

1

ad bod 4.
Hospodaření SVJ v r. 2022; hospodářský výsledek (HV), provozní výsledek včetně
specifikace provozních nákladů, stav ZOBF včetně tvorby a čerpání, stav běžného
účtu; stav spořicího účtu; stav úvěrových účtů
a) schválení HV; hlasování, schválení převodu HV do ZOBF; hlasování
Hospodářský výsledek Kč 10 127,12
z toho: úroky z BÚ Kč 861,70
úroky ze spořícího účtu: Kč 8 546, 42
úroky z prodlení: Kč 719,-
Provozní hospodářský výsledek Kč 26 998,85
Rekapitulace účtů: Má dáti Dal Výsledný stav
El.energie společné prostory Kč 106 068,28 Kč 2 250,- Kč 103 818,28
Poštovné, telef.poplatky Kč 94,- Kč 0,- Kč 94,-
Poplatky za odvoz odpadu Kč 171 600,- Kč 0,- Kč 171 600,-
Pojištění domu Kč 23 683,- Kč 0,- Kč 23 683,-
Úklid domu Kč 108 183,- Kč 0,- Kč 108 183,-
Bankovní poplatky Kč 1 400,- Kč 0,- Kč 1 400,-
Poplatky SIPO Kč 5 001,- Kč 0,- Kč 5 001,-
Sociální pojištění Kč 49 112,- Kč 49 112,- Kč 0,-
Zdravotní pojištění Kč 17 809,- (dtto) Kč 17 809,- Kč 0,-
Zákonné pojištění z mezd Kč 100,- (dtto) Kč 100,- Kč 0,-
Odměny výboru, KK Kč 198 000,- (dtto) Kč 198 000,- Kč 0,-
SP z odměn výboru, KK Kč 6,- (dtto) Kč 6,- Kč 0,-
Hrubé mzdy DPP Kč 2 000,- (dtto) Kč 2 000,- Kč 0,-
Ostatní provozní náklady Kč 30,96 Kč 63,98 Kč – 32,82
Materiál pro správní činnost Kč 1 749,- Kč 1 748,- Kč 0,-
Služby pro správní činnost Kč 49 199,49 Kč 21 858,- Kč 27 341,49
Zálohy na provoz domu Kč 0,- Kč 414 089,- Kč – 414 089,-
Celkem 734 035,73 707 036,78 26 998,95
Pozn: Dal = zálohy vlastníků
Má dáti = skutečné náklady
Provozní výsledek skončil se schodkem ve výši Kč 26 998, 95.
b) schválení navýšení záloh na služby o Kč 50,-/měs./BJ; hlasování
Provozní výsledek hospodaření skončil v r. 2022 v záporu. I když zápor nebyl vysoký, dá se
v dalších letech předpokládat, že se bude schodek navyšovat, a to především díky zvyšování
poplatků od dodavatelů služeb a médií.
Předseda společenství navrhuje a dává hlasovat o navýšení záloh paušálně na 1 BJ o
50,-Kč/měs., aby se vytvářela mírná rezerva pro další plánované navyšování poplatků.
Především poplatky za odvoz odpadu byly meziročně navýšeny, a to o cca 80%, a očekává
se v tomto roce další zvýšení cen za tyto služby. Předseda společenství navrhuje navýšení
směrovat paušálně do položky „odvoz odpadu“.
Navýšení záloh zajistí paní Jílková z SBD ND.

2

ZOBF
počáteční stav k 1.1.2022 Kč 1 265 699,66
tvorba Kč 1 867 140,41
čerpání Kč 1 799 512,93
konečný stav k 31.12.2022 Kč 1 333 327,00
(podrobné čerpání viz příloha č.1 Pozvánky)
Stav na běžném účtu
k 1.1.2022 Kč 1 090 269,48
k 31.12.2022 Kč 1 210 777,93
Stav spořícího účtu
k 1.1.2022 Kč 639 199,71
k 31.12.2022 Kč 408 424,62 (Kč 230 775,09 – přesun na BÚ)
Stav bankovního úvěru (splacen beze zbytku)

 1. úvěr
  k 1.1.2022 Kč 951 030,59
  k 31.12.2022 Kč 0,-
 2. úvěr
  k 1.1.2022 Kč 3 024 223,74
  k 31.12.2022 Kč 2 710 315, 701
  Měsíční splátka Kč 29 615,87.
  Koncem r. 2023 bude končit fixace úrokové sazby. Nejpozději začátkem 10/2023 požádá
  Předseda společenství financující banku o návrh nové úrokové sazby na další období. Podle
  navržené výše ÚS bankou bude shromáždění rozhodovat o těchto variantách (formou per
  rollam):
  a) splacení zůstatku jistiny,
  b) mimořádná částečná splátka jistiny
  c) pokračování úvěrového vztahu
  Vzhledem k současné výši inflace a jejímu předpokládanému postupnému snižování
  navrhuje Předseda společenství přijmout v tomto případě fixaci ÚS na co nejkratší dobu,
  nejlépe FIX 1R.
  ad bod 5. Návrh na přesun placení záloh určených na mzdy funkcionářů, resp. původního
  statutárního orgánu, a odměn z DPP, návrh na jejich přesun do záloh do položky
  „služby za správní činnost“; hlasování
  Zdůvodnění: mzdy funkcionářů byly dosud hrazeny vlastníky zvlášť a byly účtovány na
  samostatném účtu záloh, který se neprojevoval v provozním cash flow na straně nákladů.
  SBD ND uhrazené zálohy proúčtovával proti stanoveným výším odměn funkcionářů. Z
  těchto záloh bylo hrazeno také sociální a zdravotní pojištění.

3

Návrh: změna účtování, resp. zrušení účtu záloh na výplatu mezd funkcionářů. Účetní
přesun těchto hrazených záloh do položky „zálohy na služby za správní činnost“ na stranu
Dal. Jedná se nastavení transparentnosti účetního zápisu.
Po změně v osobě statutárního orgánu se nyní hradí faktury za výkon předsednictví ve
smluvně stanovené výši bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Účetní zápis tak
bude po provedené změně nastaven správně.
Celkem bylo vybíráno na zálohách na odměny Kč 24 219,-/měs., v rozkladu na jednotku to
činí Kč 299,-/měs. (81 bytů). Statutárnímu orgánu nyní náleží dle Smlouvy o výkonu funkce
předsedy společenství odměna ve výši Kč 230,-/byt/jednotka; tj. Kč 18 630,- /měs.
Další odměny dle uzavřených DPP:
Mgr. Anna Hrbáčková Kč 2 800,-/měs. (33 600,-/rok)
Bohuslav Novák Kč 1 200,-/měs. (14 400,-/rok)
Kč 4 000,- /měs ( 48 000,-/rok) (na byt Kč 49,40/ měs.)
Odměny za odečty vodoměrů a měřičů tepla:
Mgr. Jiří Beneš Kč 2 000,-/rok
ad 7. Dlužníci
Stav dlužníků k 31.12.2022
Kč – 12 740,00
Na uvedených pohledávkách po splatnosti se podíleli k uvedenému datu 2 vlastníci.
Stav dlužníků k 30.4.2023
Kč – 31 039,00
Na uvedených pohledávkách se podílí k uvedenému datu celkem 4 vlastníci. Nárůst
pohledávek za 4 měsíce o Kč 11 450,-, tj o 143,6 %.
Pohledávky po splatnosti jsou řešeny zasílanými upomínkami a mailovou či tlf komunikací.
V případě absence reakce ze strany dlužníka pak předávány k soudnímu vymáhání.
ad bod 8. Smlouva o pronájmu nebytových prostor (návrh Smlouvy o pronájmu
přílohou č.2 Pozvánky) – nájemce Kateřina Nosálová; návrh na výši příjmu z
pronájmu, udělení souhlasu s instalací samostatného elektroměru, vodoměru a
měřiče tepla na radiátoru
Zdůvodnění: Paní Nosálová chce v pronajatých prostorách provozovat malou keramickou
dílnu. K tomu je potřeba upravit pronajímané prostory v 1.NP domu, včetně instalace
samostatného elektroměru, vodoměru a měřiče tepla na radiátoru, aby bylo možno
účtovat odebraná média. Náklady na instalaci bude hradit paní Nosálová. Požaduje i
instalovat mříž či jinou zábranu na venkovní okno. Zde navrhuji finanční participaci SVJ,
protože se jedná o zajištění bezpečnosti prostor obecně i do budoucna pro další případné
nájemníky.
Finanční výnos z pronájmu pro SVJ je dán Smlouvou a je stanoven na základě dohody s paní
Nosálovou.

4

ad bod 9. Návrh na zrušení DPP uzavřené mezi SVJ a panem Bohuslavem Novákem jako
údržbářem, hlasování
Předseda společenství dává návrh na zrušení DPP uzavřené mezi SVJ a panem Bohuslavem
Novákem. Pan Novák v domě nebydlí, funkci správce vykonává paní Mgr. Hrbáčková.
Drobné opravy se dají zajišťovat ad hoc nasmlouvanými řemeslníky. Pan Novák je již starší
člověk a z bezpečnostních důvodů je již velkým rizikem i jím prováděná výměna žárovek,
což je jeho hlavní činnost. Po uvažované výměně za úpornější a výkonnější LED žárovky a
dokončené opravě el. rozvodů nebude nutné vyměňovat žárovky tak často a tedy tato
služba pozbývá svého opodstatnění. Roční úspora z vyplácené odměny = 14 400,-Kč.
ad bod 10. Diskuze; návrhy na investice či opravy
Předseda společenství navrhuje:
a) vytvořit nový vchod do kanceláře z haly a zastavět stávající průchod z kolárny do
kanceláře SVJ – kolárna tak získá více prostoru a kancelář bude přístupnější
b) oprava dlaždic ve vstupním mezidveří
c) oprava elektrických rozvodů, výměna špatných čidel, výměna světel za LED
Navržené opravy a investice zatím nejsou podloženy cenovými nabídkami.
ad bod 11. Ostatní
Vytvoření nové mailové hromadné adresy pro komunikaci s Předsedou společenství
info.ruzinovska1227@seznam.cz
Souhlas s GDPR (Příloha č. 2 Programu) – prosím o vyplnění a odevzdání na shromáždění!
Vytvoření facebookové stránky – odkaz: SVJ Ružinovská 1227/16 | Prague | Facebook
Přílohy: 1. tvorba a čerpání ZOBF

 1. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 3. Plná moc k zastupování
  Program zpracovala:
  Ing. Monika Zajacová, pověřený zástupce Předseda SVJ – SBD Nový Domov s.r.o.
  Počet stran: 5
  V Praze dne 18.5.2023

Odečty spotřeby vody

Vedení SVJ Ružinovská 1227 upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů, že ve dnech 2. – 6. ledna bude p. Jiří Beneš provádět odečty spotřeby vody v bytech. Žádáme proto o umožnění vstupu k vodoměrům v bytech. Děkujeme za pochopení.

Vedení SVJ Ružinovská 1227.

Pozvánka na shromáždění SVJ 11/2022

dne 9.11. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program:

 1. Volba  zapisovatele
 2. Volba  sčítací komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Návrh změny stanov a schválení nového znění
 5. Volba předsedy SVJ
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupaček
 8. Projednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb
 9. Prezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – pan Čížek
 10. Projednání návrhu na vyčištění topné soustavy
 11. Hlasování
 12. Usnesení
 13. Diskuse
 14. Závěr

Toto shromáždění je velmi důležité. Je nutné schválit nové vedení SVJ. Přijďte prosím v hojném počtu.

Pokud se z vážného důvodu nemůžete zúčastnit. Udělte svému zástupci plnou moc. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Schůze výboru SVJ Říjen 2022

Místo: kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Peter Laciak

Omluveni: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Závada na vzduchotechnice
 3. Zvýšení ceny pojištění domu

Usnesení

 1. Výbor připravuje v součinnosti s SBD Nový domov podklady pro shromáždění. Termín shromáždění je nově stanoven na středu 9.11. 
 2. Nahlášená závada vzduchotechniky na SV a SZ bytech stále trvá. Čekáme na dodání náhradních dílů potřebných k opravě. Termín zatím není znám.
 3. Od 1.1. 2023 bude zvýšena cena pojištění domu na dvojnásobek stávající ceny.

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Závada vzduchotechniky -severní byty
 2. Závada pravého výtahu
 3. Nový kontakt na výbor SVJ
 4. Zvýšení ceny pojištění objektu
 5. Úprava stanov

Usnesení

 1. V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.
 2. Při preventivní kontrole firmou KONE bylo zjištěno pár závad na pravém výtahu. Výbor objedná opravu.
 3.  Nová e-mailová adresa na všechny členy výboru: ruzinovska1227@gmail.com
 1. Od 1.1.2023 dojde ke zvýšení ceny pojištění objektu. O konkrétní ceně budeme informovat po skončení jednání s předsedou SBD Nový domov.
 2. Výbor pracuje na  úpravách stanov ve spolupráci s SBD Nový domov, které jsou nutné pro převod statutárního orgánu pod SBD Nový  domov.

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Pojistná událost – výtah
 2. Převod peněz ze spořícího účtu
 3. Přechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

 1. Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. 
 2. Výbor SVJ  převedl ze spořícího účtu na běžný účet částku 240 000,- Kč.  Důvodem je  vytvoření preventivní rezervy na běžném účtě v souvislosti se zvýšením  cen energií.
 3. Výbor  se s konečnou  platností dohodl na přechodu statutárního orgánu  pod SBD Nový domov. Bude nutné odhlasovat  změnu stanov a zvolit nové členy statut. org. Za tímto účelem se uskuteční ve středu 5.10. shromáždění SVJ.    

Zvýšení záloh na provozní náklady

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

zvýšení měsíčních záloh na provozní náklady domu se podařilo uskutečnit již od 1.6.2022. Nové předpisy obdržíte do schránek.

Od ledna 2022 došlo ke zvýšení cen za dodávky vody a tepla následovně:

Studená voda + 10%

Teplá voda + 30%

Dodávané teplo + 30 %

Upravte si  prosím zálohy dle svých spotřeb, viz. roční vyúčtování. Zohledněte při tom uvedený nárůst cen energií. 

Pokud máte přeplatky, doporučujeme zálohy nesnižovat do dalšího vyúčtování.

Dům jako celek má za loňský rok mírný nedoplatek za studenou vodu a větší nedoplatek za teplou vodu. U dodaného tepla máme malý přeplatek. 

Zálohy si individuálně upravte u SBD Nový domov na odd. nájemného – paní Andrea Jílková, tel. 242 488 117, jilkova@sbdnovydomov.cz

Pozvánka na shromáždění SVJ 2022

dne 27.4. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program schůze

 1. Úvod
 1. Volba sčítací komise a zapisovatele
 2. Aktuální stav financí a převod HV do fondu oprav
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Plánované  opravy
 5. Zvýšení nákladů na provoz  domu 
 1. Volba nového výboru SVJ
 2. Varianta převodu statutárního orgánu na SBD Nový domov
 3. Volba domovníka objektu
 4. Návrh instalace solárních panelů
 5. Hlasování
 6. Usnesení 
 7. Diskuse
 8. Ukončení shromáždění

Pokud se nebudete moci zúčastnit schůze SVJ, je možné využít plné moci k Vašemu zastoupení.

Schůze výboru SVJ Duben 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022 od 18.30 hod. Do dnešního dne se žádný kandidát do nového výboru nepřihlásil. Výbor na shromáždění navrhne převod funkce statutárního orgánu na SBD Nový domov. Bude nutné zvolit domovníka objektu.   
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb výbor vhodil vlastníkům do schránek. Vlastníkům, kteří pronajímají byty, zašleme vyúčtování e-mailem do konce příštího týdne.

Schůze výboru SVJ Březen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Statutární orgán prostřednictvím SBD Nový domov
 3. Zemnění plynoměrů
 4. Třídění odpadu
 5. Nová smlouva s SBD o správě 

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022. Zásadním bodem k projednání bude volba celého nového výboru SVJ. Panu Benešovi a paní  Dezortové končí koncem května funkční období.  Ani jeden již znovu kandidovat nebude. Pan Laciak vzhledem  k  velkému  pracovnímu  vytížení již ve  výboru nemůže pracovat. Je potřeba zvolit nové 3 členy. Své kandidatury prosím posílejte e-mailem na adresu vybor@ruzinovska1227.cz nebo vhazujte v písemné podobě do schránky SVJ nejpozději do pondělí 4.4. 2022.
 1. Výbor oslovil předsedu SBD Nový domov s dotazem na možný výkon funkce statutárního orgánu pro SVJ. Pokud nebude nikdo z vlastníků ochoten pracovat ve výboru SVJ, máme slíbeno, že SBD  výkon funkce za úplatu převezme. Mají ovšem jeden požadavek. Bude nutné určit osobu – domovníka. Domovník bude plnit  funkci prostředníka mezi vlastníky a SBD, bude hlásit nutné  opravy, zajišťovat přístup do domu v případě revizí, oprav, atd. Kdo má předběžně zájem  o funkci domovníka, ať to oznámí stejným způsobem výboru SVJ také do 4.4. 2022.  
 2. Vlastníci, kteří nebyli přítomni zemnění plynoměrů, budou informováni o novém termínu.
 3. Prosíme vlastníky a obyvatele domu, aby svědomitě třídili odpad. V letošním roce došlo k prudkému nárůstu ceny za odvoz směsného odpadu (o cca 80%). Na shromáždění budeme hlasovat o nové výši záloh za odvoz odpadu a za energie.
 4. Výbor se dohodl s SBD Nový domov na nové smlouvě o správě. Od 1.7. 2022 se zvyšuje cena na 147,- Kč za bytovou jednotku.