/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Členská schůze Leden 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 28.1.2015

Přítomno 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%, shromáždění je usnášení schopné.

1. Volba zapisovatele
Daniel Komrska byl zvolen všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

2. Volba sčítací komise
Pan Sháněl a pan Červenka byli zvoleni všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

3. Představení nabídky na výměnu hlavních elektrických rozvodů
Pan Beneš představil nabídku společnosti Duel, kterou výbor SVJ spolu s kontrolní komisí předkládá ke schválení

4. Diskuze
Během diskuze byli zodpovězeny dotazy přítomných členů SVJ

5. Hlasování o souhlasu s provedením výměny hlavních elektrických rozvodů
Pro byli všichni přítomní, tedy 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

6. Rekapitulace hlasování a přijetí usnesení
Schůze SVJ souhlasí s výměnou hlavních elektrických rozvodů firmou Duel.

Jiří Beneš, Daniel Komrska, Ing. Jan Červenka, Václav Sháněl