/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Členská schůze Květen 2017

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne: 17.5.2017
Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4
Shromáždění je usnášení schopné. Přítomno je 50 vlastníků s vlastnickým podílem 59,65 %

 1. Volba zapisovatele:  zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
  Volba sčítací komise:  zvoleni pan Václav Sháněl – 100 % souhlas
  pan Karel Streit  – 100% souhlas
 1. Finance: Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2016 ve výši 646,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru.
  • Účetní závěrka a HV a jeho převod do fondu oprav – schváleno  – 100% souhlas.
  • Člen kontrolní komise pan Ing. Jan Červenka seznámil shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2016. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
 1. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav:
  Pan Komrska seznámil shromáždění s návrhem o zvýšení příspěvku a se stanoviskem výboru.
  Zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc – schváleno – 100 % souhlas.
 1. Volby členů výboru:
  Kandidáti paní Ivana Dezortová, pan Jiří Beneš a pan Daniel Komrska byli zvoleni do výboru SVJ – 100 % souhlas.
 1. Volba členů kontrolní komise:
  Kandidáti – paní Pavla Doležalová, pan Ing. Jan Červenka a pan Karel Streit byli zvoleni do kontrolní komise – 100 % souhlas.
 2. Opravy:
  Pan Beneš informoval shromáždění o provedených opravách a o plánované výměně stoupaček.
 3. Společné prostory domu:
  Pan Komrska informoval o situaci ohledně změny společných prostor domu na bytovou jednotku. Vyzval vlastníky k podání návrhů na změnu a o informaci o možných zájemcích o tyto prostory.
 4. Usnesení:
  Shromáždění zvolilo zapisovatele paní Dezortovou, sčítací komisi pana Sháněla a pana Streita, členy výboru paní Dezortovou, pana Beneše a pana Komrsku a kontrolní komisi paní Doležalovou, pana Červenku a pana Streita.

Shromáždění schválilo:

 • roční závěrku 2016 a HV r. 2016 ve výši 646,- Kč
 • převod HV do fondu oprav
 • zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc.