/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Závada vzduchotechniky -severní byty
 2. Závada pravého výtahu
 3. Nový kontakt na výbor SVJ
 4. Zvýšení ceny pojištění objektu
 5. Úprava stanov

Usnesení

 1. V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.
 2. Při preventivní kontrole firmou KONE bylo zjištěno pár závad na pravém výtahu. Výbor objedná opravu.
 3.  Nová e-mailová adresa na všechny členy výboru: ruzinovska1227@gmail.com
 1. Od 1.1.2023 dojde ke zvýšení ceny pojištění objektu. O konkrétní ceně budeme informovat po skončení jednání s předsedou SBD Nový domov.
 2. Výbor pracuje na  úpravách stanov ve spolupráci s SBD Nový domov, které jsou nutné pro převod statutárního orgánu pod SBD Nový  domov.

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Pojistná událost – výtah
 2. Převod peněz ze spořícího účtu
 3. Přechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

 1. Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. 
 2. Výbor SVJ  převedl ze spořícího účtu na běžný účet částku 240 000,- Kč.  Důvodem je  vytvoření preventivní rezervy na běžném účtě v souvislosti se zvýšením  cen energií.
 3. Výbor  se s konečnou  platností dohodl na přechodu statutárního orgánu  pod SBD Nový domov. Bude nutné odhlasovat  změnu stanov a zvolit nové členy statut. org. Za tímto účelem se uskuteční ve středu 5.10. shromáždění SVJ.    

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Účast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.
Shromáždění je schopné usnášení.
Program schůze:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele
 2. Aktuální stav financí, převod HV do FO
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Plánované opravy
 5. Zvýšení nákladů na provoz domu
 6. Volba nového výboru SVJ
 7. Volba domovníka objektu
 8. Návrh instalace solárních panelů
 9. Usnesení
 10. Ukončení shromáždění
 11. Sčítací komise ve složení paní Kamarádová, pan Sháněl. Zvoleni 100%
  Zapisovatel paní Dezortová. Zvolena 100%
 12. HV 2021 ve výši 3 271,- Kč. Bude převeden do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Souhlas 100 %.
 13. Pan Červenka předloží zprávu kontrolní komise do konce června
 14. Plánovaná oprava schodů u zadního vchodu
 15. Z důvodu růstu cen přistupujeme ke zvýšení měsíčních záloh na provoz domu
  následovně: a) správní poplatek 147,- Kč/byt/měsíc, b) elektřina spol. prostory 50,-
  Kč/osoba/měsíc, c) úklid domu 57,- Kč/osoba/měsíc, d) odvoz odpadu 82,- Kč/osob/měsíc,
  e) nově – vlastní správní činnost 40,-/byt/měsíc
 16. Do nového výboru není ochotný nikdo kandidovat. Funkce statutárního orgánu SVJ tedy
  převezme SBD Nový domov. Stávající výbor zahájí kroky k hladkému přechodu.
 17. Kandidáty na domovníka objektu jsou paní Hrbáčková a pan Čížek. Zvoleni 100%.
 18. Pan Čížek navrhl shromáždění možnost instalace solárních panelů na střechu domu.
  Důvodem je úspora el. energie. Většina přítomných má zájem o detailnější informace
  k tomuto projektu. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu podkladů. Souhlas 94%
  9.Odsouhlasen HV 3 271,- Kč a jeho převod do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Zvýšení měsíčních záloh na provoz domu proběhne od června příp. od července 2022.
  Funkce statutárního orgánu SVJ převezme SBD Nový domov. Domovníky objektu jsou
  zvoleni paní Hrbáčková a pan Čížek. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu
  podkladů k projektu instalace solárních panelů na střechu domu.
 19. V Praze dne 6. 5. 2022

Schůze výboru SVJ Duben 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022 od 18.30 hod. Do dnešního dne se žádný kandidát do nového výboru nepřihlásil. Výbor na shromáždění navrhne převod funkce statutárního orgánu na SBD Nový domov. Bude nutné zvolit domovníka objektu.   
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb výbor vhodil vlastníkům do schránek. Vlastníkům, kteří pronajímají byty, zašleme vyúčtování e-mailem do konce příštího týdne.

Schůze výboru SVJ Březen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Statutární orgán prostřednictvím SBD Nový domov
 3. Zemnění plynoměrů
 4. Třídění odpadu
 5. Nová smlouva s SBD o správě 

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022. Zásadním bodem k projednání bude volba celého nového výboru SVJ. Panu Benešovi a paní  Dezortové končí koncem května funkční období.  Ani jeden již znovu kandidovat nebude. Pan Laciak vzhledem  k  velkému  pracovnímu  vytížení již ve  výboru nemůže pracovat. Je potřeba zvolit nové 3 členy. Své kandidatury prosím posílejte e-mailem na adresu vybor@ruzinovska1227.cz nebo vhazujte v písemné podobě do schránky SVJ nejpozději do pondělí 4.4. 2022.
 1. Výbor oslovil předsedu SBD Nový domov s dotazem na možný výkon funkce statutárního orgánu pro SVJ. Pokud nebude nikdo z vlastníků ochoten pracovat ve výboru SVJ, máme slíbeno, že SBD  výkon funkce za úplatu převezme. Mají ovšem jeden požadavek. Bude nutné určit osobu – domovníka. Domovník bude plnit  funkci prostředníka mezi vlastníky a SBD, bude hlásit nutné  opravy, zajišťovat přístup do domu v případě revizí, oprav, atd. Kdo má předběžně zájem  o funkci domovníka, ať to oznámí stejným způsobem výboru SVJ také do 4.4. 2022.  
 2. Vlastníci, kteří nebyli přítomni zemnění plynoměrů, budou informováni o novém termínu.
 3. Prosíme vlastníky a obyvatele domu, aby svědomitě třídili odpad. V letošním roce došlo k prudkému nárůstu ceny za odvoz směsného odpadu (o cca 80%). Na shromáždění budeme hlasovat o nové výši záloh za odvoz odpadu a za energie.
 4. Výbor se dohodl s SBD Nový domov na nové smlouvě o správě. Od 1.7. 2022 se zvyšuje cena na 147,- Kč za bytovou jednotku.

Schůze výboru SVJ Únor 2022

7. února 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

 1. Zvýšení mzdy za úklid
 2. Kontejnerové stání 
 3. SBD Nový Domov – schůzka výborů SVJ
 4. Zemnění plynoměrů v bytech
 5. Nefunkčnost ventilu  u plynoměru
 6. Pytle  odpadků na chodbě

Usnesení

 1. Vzhledem k  růstu cen čistících a hygienických přípravků, posypové soli atd., přistoupil výbor ke zvýšení mzdy paní N. Lesiv za úklid domu o 500,- Kč za měsíc.
 2. Pan Beneš  zjistil legislativní náročnost výstavby kontejnerového  stání. Jsou potřeba  následující dokumenty a povolení: souhlas odboru životního prostředí, magistrátu a městské části Prahy 4, souhlas stavebního odboru, vypracování projektu, odsouhlasení pronájmu pozemku magistrátem  dle  katastru. Vzhledem k  omezení osobního úředního jednání kvůli covidu, je získání výše uvedeného značně časově náročné.
 3. SBD Nový Domov od července zvyšuje poplatek za správu pro všechna SVJ. Pan Beneš a paní Dezortová se  zúčastní schůzky s  kompetentními zástupci a  projedná zvýšení. O výsledku budeme informovat.
 4. Podle nové vyhlášky se musí provést vzájemné uzemnění vstupu a výstupu z plynoměru. Bude ho provádět odborná firma v  úterý 8.2.  od 19 hod. a v pondělí 14.2. od 9 hod. Žádáme vlastníky a obyvatele bytů o jejich zpřístupnění. 
 5. Kdo nemůže hýbat plynovým ventilem u plynoměru, upozorněte na to pracovníka při  provádění zemnění.
 6. Žádáme obyvatele domu, aby nenechávali  pytle s  odpadky před svými byty a na chodbách domu, čímž by porušovali domovní řád čl.3 odst.3. V případě porušení hrozí pokuta od hasičů až do 500 000,- Kč.

Schůze výboru SVJ Leden 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Výměna zpátečky teplé vody
 2. Odečty vody 
 3. Oprava schodů u zadního vchodu
 4. Zvýšení ceny za odvoz odpadu
 5. Kontejnerové stání

Usnesení

 1. V období od 12.1.-15.1. proběhne v technickém podlaží výměna vodorovné zpátečky teplé vody. Důvodem je její časté praskání. Cena je 78 743,- Kč včetně DPH. Vodorovná část potrubí nebyla součástí  rekonstrukce stoupaček v r. 2021.
 2. Pravidelné odečty teplé a studené vody proběhnou 4.-6.1.2022 v odpoledních hodinách. Prosíme o zpřístupnění bytů.
 3. Pan Beneš zjistí možnosti opravy schodů u zadního vchodu domu u zhotovitele.
 4. Od 1.1. 2022 se  zvyšuje cena za  odvoz odpadu. Po zjištění konečné ceny bude nutné vlastníkům upravit měsíční poplatky. 
 5.  S ohledem na  vyšší cenu odvozu odpadu přistoupí výbor k uzamčení kontejnerového stání. Pan Beneš zjistí na stavebním odboru městské části současné možnosti pronájmu pozemku pod kontejnerovým stáním. Výbor následně zajistí projekt a realizaci nového kontejnerového stání. Výbor  bude  průběžně  informovat o vývoji akce a její ceně.

Schůze výboru SVJ Prosinec 2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Dodatečná kontrola plynu
 2. Odečty vody 

Usnesení

 1. Dodatečná kontrola  plynu a plynových zařízení proběhne ve středu 8.12. Týká se pouze bytů č. 6, 41,63.
 2. Pravidelné odečty teplé a studené vody proběhnou 4.-6.1.2022 v odpoledních hodinách. Prosíme o zpřístupnění bytů.

Shromáždění SVJ Listopad 2021

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 15. 11. 2021 od 19:00 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy

Shromáždění je schopno usnášení.
Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování – převod HV
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 7. Úvod
  1a. Volba sčítací komise a zapisovatele
 • Volba sčítací komise ve složení Sháněl, Kamarádová
 • Volba zapisovatele Tupá
  1b. Aktuální stav financí a převod HV
 • Návrh na převod HV r. 2020 do fondu oprav za rok 2021
  1c. Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková
  nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný
  podnět na prošetření
  1d. Plánované opravy
 • Oprava lampy v zádveří domu
 • Oprava zpátečky teplé vody
 • Přemostění vstupu a výstupu plynoměrů, termín bude upřesněn
 • Návrh na vyčištění topné soustavy
 • Návrh na úpravu záloh – je potřeba upravit do 30. 6. 2022
  1e. Vybudování uzamčeného přístřešku pro kontejnery na komunální odpad – Magistrát
  udělil souhlas s bezplatným pronájmem pozemku – nutno vypracovat a předložit
  stavební projekt
  1f. Porovnání nákladů za zateplení domu s vedlejším domem
 • Roční úspora našeho domu činní cca 550.000,- Kč/ročně
 1. Společné prostory domu
  2a. Prodej společných prostor domu v přízemí
 • Řešení odloženo na r. 2022.
  2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti
 • Pan Laciak vysvětlil právní úkony a důvodu odložení řešení
  2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ
 • Nehlasováno
  2d. Dotazy
 • Nevznesen žádný dotaz.
 1. Hlasování – převod hospodářského výsledku
 • Hlasování proběhlo hned v úvodu shromáždění
 1. Usnesení
 • Shromáždění souhlasí s převodem HV z r. 2020 do fondu
  oprav za rok 2021
 • Přijata zpráva Kontrolní komise
 1. Diskuse
 • Vyhlášení kandidatury na nové členy Výboru pro rok 2022. Mandát stávajícímu
  výboru končí 05/2022
 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, zejména
  chodeb a výtahů (listí a exkrementy)
 • Požadavek na posílení vzduchotechniky na WC v době od 18 do 22:00 hod.
  (dvougarsoniéra)
 • Informace o vypořádání úvěru nebyla vlastníkům dosud dodána – připomenutí
 • Odsávání v koupelně je příliš hlučné, bude se řešit?
 • Zvýšená prašnost v bytě vlivem propojení stoupaček
 • Protokol o zaregulování – poskytnout k dispozici všem vlastníkům k nahlédnutí
 • Čidlo u schránek reaguje pozdě, světlo na chodbě v 7. patře svítí i ve dne. Nutno se
  seřídit
 • Dotaz na výměnu radiátorů
 1. Ukončení shromáždění
  V Praze dne 16. 11. 2021

Zápis provedl: Tupá

Schůze výboru SVJ Listopad 2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění vlastníků jednotek
 2. Oprava světla v zádveří 

Usnesení

 1. Shromáždění vlastníků jednotek proběhne v pondělí 15.11. Pozvánka s programem bude vyvěšena na nástěnce, na webových stránkách a vhozena vlastníkům  do schránky. Pokud se nebudete moci zúčastnit schůze SVJ, je možné využít plné moci k Vašemu zastoupení – v případě potřeby kontaktujte výbor vhozením požadavku do schránky/e-mailem.
 2. Ve vstupní chodbě bude vyměněno svítidlo – zajišťuje p. Hrdlička do 5.11.