/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Listopad 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 22:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

1. Rušení nočního klidu – stížnost

2. Holubi – znečištění balkonů a okolí

3. Odvětrání bytu

4. Příprava shromáždění vlastníků jednotek

5. Odstoupení dvou členů výboru

6. Vykradení kolárny

7. Oprava střechy

Usnesení

1. Výbor obdržel stížnost na častý hluk v nočních a ranních hodinách z bytu č. 54. Pan  Beneš zkusí situaci vyřešit  s  majitelem bytu.  Pokud  nedojde k nápravě bude nutné věc řešit s policií. 

2. Byt, na kterém se usídlili  holubi a znečišťují dům a okolí, je v současné době předmětem dědického  řízení. Výbor se domluvil  s pozůstalými na brzkém zajištění  úklidu  balkonu a možnosti instalace  ochranné sítě. 

3. Výbor zajistí další odbornou firmu na opravu odvětrávání západního bytu 2+ KK.

4. Shromáždění vlastníků jednotek proběhne formou per rollam. Termín odevzdání 11.12. 2020. Podklady budou vlastníkům  předány koncem listopadu.

5. Pan Beneš a pan  Komrska se rozhodli odstoupit ze svých funkcí. Na shromáždění vlastníků jednotek  bude nutné zvolit nové členy výboru. Zvažte prosím svou kandidaturu!

6. V noci ze 7.10. na 8.10. došlo k  vykradení kolárny. Byla odcizena 3 kola a zničený čipový  zámek. Věc  řeší  policie. Výbor  zvažuje další možnosti zabezpečení kolárny, např. instalaci kamer.

7. V říjnu byla opravena prasklina ve střešní krytině.

Schůze výboru SVJ Říjen 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výsledky hlasování per rollam
 2. Byt č. 26
 3. Byt č. 25
 4. Byt č. 43
 5. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav
 6. Rekonstrukce stoupaček vody
 7. Další fáze rekonstrukce
 8. Příslušenství domu
 9. Oprava střechy
 10. Revize rozvodů elektrické energie
 11. Roušky
 12. Závada odsávání
 13. Faktury za opravy havárií

Usnesení

 1. Výbor provedl ve spolupráci s kontrolní komisí vyhodnocení hlasování per rollam. Výsledky budou vyvěšeny na nástěnce, www stránkách a vhozeny do schránek bytů.
 2. Výbor zkontroluje stav bytu pro rekonstrukci a zařídí předání klíčů majitelce.
 3. Došlo k prohnutí stoupačky. Pan Komrska nahlásí panu Koutovi.
 4. Na balkoně dlouhodobě sídlí holuby. Znečišťují okolí a ohrožují zdraví obyvatel sousedních bytů. Paní Dezortová kontaktuje příbuzné majitelky.
 5. Paní Kamarádová navrhuje zvýšení příspěvků do fondu oprav o nejméně 7 Kč na m2. Bude předloženo na schůzi. Poslední zvýšení proběhlo v roce 2017.
 6. Práce na rekonstrukci jsou dokončeny. Výbor žádá majitele bytů aby nahlásili případné nědodělky a škody vzniklé během rekonstrukce. Výbor je následně dořeší s dodavatelem.
 7. Je zřejmé, že rekonstrukce odpadu a plynu nesnese odkladu. Rekonstrukce vzduchotechniky je na zvážení. Výbor provede průzkum stavu odsávání v bytech a zjistí aktuální požadavky. Výbor vypracuje dotazník a požádá majitele bytů o jeho vyplnění.
 8. Vzhledem k další fázi rekonstrukce je nutné hledat zdroje jejího financování. Převod příslušenství domu (madl, sušárna, dílna) na bytovou jednotku a následný prodej by z podstatné části rekonstrukci financoval. Paní Dezortová se spojí s panem Nohavou a bude s ním konzultovat možná řešení.
 1. V úterý 6. 10. 2020 proběhne oprava zjištěné závady střechy spolu s celkovou kontrolou.
 2. V prosinci proběhne revize ve společných prostorách domu. Do bytů se vstupovat nebude.
 3. Výbor žádá obyvatele domu aby respektovali nařízení vlády o nošení roušek v budovách.
 4. Během týdne od 5. do 9. 10. 2020 proběhne kontrola a oprava rozvodů vzduchotechniky.
 5. Paní Dezortová uplatní fakturu za opravy havárií u pojišťovny.

Výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 5. 9. 2020 výbor vyhlásil hlasování per rollam ohledně výměny stoupaček s následujícím usnesením:

 1. „Shromáždění schvaluje výměnu stoupaček teplé a studené vody v maximální rozpočtové částce ve výši 1 100 000 Kč“ 
 2. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ na výběr realizační firmy výměny stoupaček teplé a studené vody a k podpisu smlouvy“
 3. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ k disponování peněžními prostředky z fondu oprav do maximální výše 1 100 000 Kč za účelem úhrady výměny stoupaček teplé a studené vody vybrané firmě“

Celkem bylo doručeno 69 odpovědí, z toho 14 elektronicky. Pro přijetí usnesení bylo 68 majitelů bytů s celkovým majetkovým podílem 83,99%.

Výbor konstatuje, že navržené usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou.

Schůze výboru SVJ Září 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska
Omluveni: Ivana Dezortová
Host: Jan Červenka

Program jednání

 1. Porovnání doručených nabídek
 2. Rozpracované nabídky
 3. Průběžné výsledky hlasování
 4. Výběr dodavatele

Usnesení

 1. Výbor obdržel 3 písemné nabídky a jednu ústní. Nabídka firmy INMES je realizovatelná až v lednu 2021. Firma KIMTOP nabízí začít práce 28. 9. 2020. Dvě nabídky firmy DODAVATEL ÚSPOR se liší použitým materiálem a cenou. Práce mohou začít 14. 9. 2020, pokud výbor potvrdí nabídku do 8. 9. 2020 ráno.
 2. Dne 7.9. 2020 přišli na prohlídku objektu pan Večeřílek z firmy Glob Production a pan Bečka. Pan Bečka má volný termín v lednu 2021. Pan Večeřílek volný termín neudal.
 3. K dnešnímu dni bylo doručeno 44 souhlasných odpovědí s majetkovým podílem 54,21%
 4. Výbor vybral nabídku firmy DODAVATEL ÚSPOR ve variantě se zárukou na 25 let. Nabídková cena nepřevyšuje 1 000 000 Kč. Konkrétní částka bude specifikována ve smlouvě o dílo. Předpokládaný termín zahájení prací je 14. 9. 2020. Harmonogram prací bude upřesněn, vyvěšen a předám majitelům bytů.

Schůze výboru SVJ Červen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Dluhy na zálohových platbách
 2. Odsávání par a ventilace na WC
 3. Odečty topných nákladů v bytě 66
 4. Výměna radiátorů v bytě
 5. Instalace zasklení lodžie
 6. Odstranění závady na plynovém zařízení

Usnesení

 1. Výbor ke konci května eviduje dluhy na zálohových platbách u 4 bytových jednotek. Pan Beneš písemně oslovil majitele dotčených bytů.
 2. Pan Liška informoval výbor o nefunkčním odtahu par v kuchyni a dále upozornil na možný problém s ventilací na WC. Pravděpodobně je na společný elektrický rozvod v nějakém z bytů napojen ventilátor, který nepřetržitě běží cca půl roku a začíná být hlučný. Hrozí riziko že se přehřeje a způsobí požár.
 3. Kohout na topení v ložnici je nefunkční a nepropouští teplou vodu. Hodnota odečtu ve vyúčtování tepla je nepřiměřeně vysoká. Výbor doporučuje ověřit na ITN naměřenou hodnotu a porovnat ji s vyúčtováním. Pan Liška má zájem po topné sezóně kohout zprovoznit.
 4. Pan Čížek se dotázal na možnost výměny radiátorů. Výměna radiátorů je možná při zachování nominálního výkonu topných těles, odborné instalaci ITN a na náklady majitele bytu.
 5. Výbor SVJ potvrdil možnost instalace zasklení lodžií systémem OPTIMI. Tento systém byl odsouhlasen na shromáždění vlastníků jednotek pro všechny byty v našem domě.
 6. Výbor převzal potvrzení o odborném odstranění závad na plynovém zařízení v bytě č. 6.

Schůze výboru SVJ Březen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Čištění otopné soustavy
 2. Předpis měsíčních úhrad březen a duben
 3. Vyhazování věcí z oken
 4. Znečišťování balkonů u SV bytů
 5. Revize elektrických rozvodů
 6. Roční vyúčtování zálohových plateb

Usnesení

 1. Výbor obdržel cenovou nabídku ve výši 376 740 Kč. Čekáme na další nabídky.
 2. V měsících březnu a dubnu bude navýšen předpis úhrad o platbu za výměnu vodoměrů. Částka je 535 Kč/měsíc a je uvedena v předpisu úhrad v kolonce “MP ZOBF”.
 3. Pod okny domu se neustále objevují odpadky (např. nedopalky od cigaret a zbytky potravin a jídel). Některé odpadky končí na parapetech bytů v nižších podlažích (vlasy). Výbor žádá obyvatele domu o dodržování základní hygieny a slušného chování a vyhazování odpadků do košů a popelnic.
 4. Na balkonu neobývaného bytu se usídlili ptáci a znečišťují balkony a okolí domu. Pan Beneš bude kontaktovat rodinu majitelky s žádostí o zajištění balkonu proti ptákům.
 5. Výbor osloví firmy se žádostí o nabídku na revizi elektrických rozvodů ve společných prostorách. Revize musí proběhnout v roce 2020.
 6. Vyúčtování bude  předáno vlastníkům bytů v měsíci dubnu.

Schůze výboru SVJ Leden 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výměna vodoměrů
 2. Čištění topné soustavy
 3. Rušení nočního klidu
 4. Kontakty na majitele a obyvatel bytů

Usnesení

 1. Administrativní kroky k zajištění vstupu do bytu číslo 26
 2. Výbor poptá dynamicko-chemické čištění topné soustavy domu
 3. Výbor sjedná schůzku majitelů dotčených bytů na únorovou schůzi výboru SVJ
 4. Pan Beneš během výměny vodoměrů požádá majitele bytů o aktualizaci kontaktů

Shromáždění SVJ Listopad 2019

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)

Den konání: 27. 11. 2019 od 18:30 hod.

Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy 

Účast: 50 vlastníků jednotek což činí 60,55%.

 Shromáždění je schopno usnášení.

Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 1. Úvod

1a. Volba sčítací komise a zapisovatele

 • Volba sčítací komise ve složení Červenka, Sháněl
 • Volba zapisovatele Tupá

1b. Aktuální stav financí a převod HV

 • Návrh na převod HV z r. 2018 do fondu oprav  
 • Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková

nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný podnět na prošetření

1c. Společné prostory domu

 • Žádný návrh na jejich využití

1d. Plánované opravy

 • Oprava stání na kontejnery na komunální odpad

Pozemek není naším majetkem, je nutná dohoda s Magistrátem na odkupu pozemku nebo jeho pronájmu, případně zapůjčení. Bude s Magistrátem řešeno a bude učiněn dotaz, pokud Magistrát svolí, stačí předložit pouze projekt stavebních úprav. Informace o průběhu jednání budou sděleny na příští schůzi.

1e. Zvýšené náklady na odvoz odpadu a el. energií

 • Požadavek na důsledné třídění komunálního odpadu, hrozba zdražení poplatků o 300% v případě netřídění. Dále hrozí nevyvezení kontejnerů.
 • Zvýšení nákladů na el. energií – v současné době se čeká na postup distributora. Apel na obyvatele domu, aby svým jednáním zbytečně neplýtvali el. energií (výtahy – pokud vidím přicházet dalšího obyvatele domu, počkám na něho)

1f. Výměna vodoměrů

 • Výměna proběhne počátkem roku 2020, bude zaslán rozvrh výměny. Náklady činí cca 800,- Kč
 • Dle Domovního řádu je povinnost zajistit přístup do bytu 

2. Společné prostory domu

2a. Prodej společných prostor domu v přízemí     

 • Znovu přednesen návrh výboru SVJ na prodej nebo pronájem společných prostor

2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti

 • Nejprve je nutný převod společných prostor domu na nebytovou jednotku. Nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek
 • Teprve poté je možný jejich prodej, pronájem nebo změna využití. Opět nutný souhlas všech vlastníků
 • Finanční nálady na podání žádosti o převod prostor na nebytovou jednotku cca 3.000,- Kč. Odhad maximální částky na dokončení převodu 15.000,- Kč

2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ

 • Z přítomných vlastníků jednotek se proti zahájení 1. fáze změny společných prostor na nebytovou jednotku, tj. započetí oslovování vlastníků jednotek za účelem udělení souhlasu s převodem vyslovili celkem 3 vlastníci jednotek 

2d. Dotazy

 • Vznesen dotaz, kdo bude majitelem vzniklé jednotky. Výbor SVJ zjistí.

3. Hlasování

 • O převodu HV z r. 2018 do fondu oprav – 100 % souhlas
 • O zahájení řešení společných prostor s finančními náklady max. 15 000,- Kč – nesouhlasí tři vlasníci

4. Usnesení

 • Přijata zpráva o hospodaření SVJ a udělen souhlas s převodem HV z roku 2018 do fondu oprav.
 • Přijata zpráva kontrolní komise
 • Mandát pro zahájení oslovování vlastníků za účelem udělení souhlasu s převodem společných prostor na nebytovou jednotku s výší finančních nákladů do max. výše 15.000,- Kč nákladů byl udělen.

5. Diskuse

 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, včetně chodeb
 • Předána informace, že majitelé bytových jednotek jsou povinni do 1 měsíce výboru SVJ nahlásit, kdo bytovou jednotku užívá
 • Opravy stoupaček – záměr vyčkat na splacení dluhu za zateplení domu. Náklady na výměnu činní cca 26.000,- Kč na bytovou jednotku
 • Porucha odsávání – řeší se

6. Ukončení shromáždění

V Praze dne 28. 11. 2019

Zápis provedl: Jana Tupá

Schůze výboru SVJ Prosinec 2019

MÍSTO: kancelář SVJ Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: I. Dezortová, J. Beneš

OMLUVEN: D. Komrska

Program jednání:

1. Výsledky kontroly plynových zařízení

2. Deratizace

3. Větrání domu

4. Závada odsávání SZ bytů

Usnesení:

1. V listopadu proběhla kontrola plynových zařízení v bytových  jednotkách firmou Havel. U některých bytů byly zjištěny závady, které je nutné odstranit v termínu určeném firmou Havel. Vlastníky, kterých se oprava týká, bude výbor kontaktovat prostřednictvím dopisu do schránky, příp. e-mailem.

2. V  pátek 29.11. byla provedena pravidelná kontrola deratizační službou. Polovina  návnad  byla hlodavci zkonzumována. Nebyl nalezen žádný mrtvý kus. Návnady byly doplněny. Další kontrola  proběhne  opět  za 3 měsíce.

3. Výbor žádá obyvatele 13. a 14. patra, aby po použití ventilačního okna na chodbě, okna zavírali. Ochlazují se tím nepřiměřeně stěny SV bytů a schodiště.

4. Závada odsávání bude do 14 dnů odstraněna odbornou firmou Hrdlička.

Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
 2. Opravy ventilů topení
 3. Příprava shromáždění SVJ
 4. Výměna vodoměrů

Usnesení

 1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
 2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
 3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
 4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.