/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Odečty spotřeby vody

Vedení SVJ Ružinovská 1227 upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů, že ve dnech 2. – 6. ledna bude p. Jiří Beneš provádět odečty spotřeby vody v bytech. Žádáme proto o umožnění vstupu k vodoměrům v bytech. Děkujeme za pochopení.

Vedení SVJ Ružinovská 1227.

Shromáždění SVJ Listopad 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16


Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 9. 11. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Hosté: Ing. Zajacová a Ing. Štulík – zástupci SBD Nový domov, s.r.o.
Účast: 56% vlastníků jednotek
Shromáždění je schopno usnášení
Program schůze:

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba sčítací komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Návrh změny stanov a schválení nového znění
 5. Volba předsedy společenství
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupaček
 8. Projednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb
 9. Prezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – pan Čížek
  10.Projednání návrhu na vyčištění topné soustavy
  11.Hlasování
  12.Usnesení
  13.Diskuse
  14.Závěr
 10. Zapisovatelem jednomyslně zvolena pí Tupá
 11. Sčítací komisí jednomyslně zvoleni pí Hrbáčková a p. Mazúch
 12. Ověřovatelem zápisu jednomyslně zvolen p. Komrska
 13. Jednomyslné schválení navrhovaných změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022
 14. Předsedou SVJ jednomyslně zvolen SBD Nový domov, s.r.o., zástupcem předsedy byla jmenována Ing. Zajacová
 15. Kontrolní komise ve složení p. Červenka, pí Formánková a p. Streit neobdržela za předchozí období od vlastníků žádný podnět k prošetření a v hospodaření SVJ neshledala žádné nedostatky
 16. Fixace úrokové míry úvěru na rekonstrukci stoupaček ve výši 1,44% končí 26. 12. 2023. Nová úroková míra se předpokládá výrazně vyšší. Výbor doporučuje při příležitosti vyjednávání o nové úrokové míře část úvěru splatit z prostředků SVJ a snížit tak úvěrovanou částku.
 17. Distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb bude nově prováděna dvěma způsoby:
  a) e-mailem
  b) poštou, formou obyčejné listovní zásilky
  V případě požadavku na opětovné zaslání tohoto vyúčtování je možné obrátit se na
  pí Jílkovou z SBD na tel. čísle 242 488 117, e-mail jilkova@sbdnovydomov.cz.
  E-mailový kontakt pro zasílání vyúčtování elektronickou formou je nutno předat
  pí Pohůnkové na tel. čísle 242 488 108, e-mail pohunkova@sbdnovydomov.cz.
  Návrh nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování byl jednomyslně přijat a schválen
 18. P. Čížek přednesl technicko – ekonomický posudek na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu.
  Proti – 56,57%
  Pro – 43,43%
  Zdrželi se hlasování – 0%
  Mandát pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci projektu umístění fotovoltaické elektrárny na střeše domu nebyl p. Čížkovi udělen.
  10.Přednesení návrhu na vyčištění topné soustavy. Rozhodnutí nepadlo, bylo přesunuto na příští Shromáždění
  11.Hlasování probíhalo průběžně při projednávání jednotlivých bodů
 19. Usnesení
  a) Návrh změn stanov ve znění návrhu ze dne 9. 11. 2022 jednomyslně schválenb) Zvolení nového předsedy SVJ a jeho zástupce
  c) Přijetí zprávy kontrolní komise
  d) Schválení nulové sankce za nezaslání ročního vyúčtování
  e) Neudělení mandátu pro zahájení dalších kroků vedoucích k realizaci umístění
  fotovoltaické elektrárny na střeše domu
  13.Diskuse – Apel na důsledné plašení holubů na balkonech
 • Uzemnění plynoměrů dne 10. 11. 2022 v bytech č. 69, 58, a 34
 • Výměna kliky předních dveří bude provedena po dodání náhradního dílu- Oprava vzduchotechniky u bytů na SZ bude také provedena až po dodání náhradního dílu
 • Poškozený okap stříšky zadního vchodu do domu
  14.Ukončení shromáždění
  V Praze dne 10. 11. 2022
  Zápis provedl: Jana Tupá
  Ověřovatel zápisu: Daniel Komrska

Schůze výboru SVJ Říjen 2022

Místo: kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Peter Laciak

Omluveni: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Závada na vzduchotechnice
 3. Zvýšení ceny pojištění domu

Usnesení

 1. Výbor připravuje v součinnosti s SBD Nový domov podklady pro shromáždění. Termín shromáždění je nově stanoven na středu 9.11. 
 2. Nahlášená závada vzduchotechniky na SV a SZ bytech stále trvá. Čekáme na dodání náhradních dílů potřebných k opravě. Termín zatím není znám.
 3. Od 1.1. 2023 bude zvýšena cena pojištění domu na dvojnásobek stávající ceny.

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Závada vzduchotechniky -severní byty
 2. Závada pravého výtahu
 3. Nový kontakt na výbor SVJ
 4. Zvýšení ceny pojištění objektu
 5. Úprava stanov

Usnesení

 1. V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.
 2. Při preventivní kontrole firmou KONE bylo zjištěno pár závad na pravém výtahu. Výbor objedná opravu.
 3.  Nová e-mailová adresa na všechny členy výboru: ruzinovska1227@gmail.com
 1. Od 1.1.2023 dojde ke zvýšení ceny pojištění objektu. O konkrétní ceně budeme informovat po skončení jednání s předsedou SBD Nový domov.
 2. Výbor pracuje na  úpravách stanov ve spolupráci s SBD Nový domov, které jsou nutné pro převod statutárního orgánu pod SBD Nový  domov.

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Pojistná událost – výtah
 2. Převod peněz ze spořícího účtu
 3. Přechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

 1. Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. 
 2. Výbor SVJ  převedl ze spořícího účtu na běžný účet částku 240 000,- Kč.  Důvodem je  vytvoření preventivní rezervy na běžném účtě v souvislosti se zvýšením  cen energií.
 3. Výbor  se s konečnou  platností dohodl na přechodu statutárního orgánu  pod SBD Nový domov. Bude nutné odhlasovat  změnu stanov a zvolit nové členy statut. org. Za tímto účelem se uskuteční ve středu 5.10. shromáždění SVJ.    

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Účast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.
Shromáždění je schopné usnášení.
Program schůze:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele
 2. Aktuální stav financí, převod HV do FO
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Plánované opravy
 5. Zvýšení nákladů na provoz domu
 6. Volba nového výboru SVJ
 7. Volba domovníka objektu
 8. Návrh instalace solárních panelů
 9. Usnesení
 10. Ukončení shromáždění
 11. Sčítací komise ve složení paní Kamarádová, pan Sháněl. Zvoleni 100%
  Zapisovatel paní Dezortová. Zvolena 100%
 12. HV 2021 ve výši 3 271,- Kč. Bude převeden do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Souhlas 100 %.
 13. Pan Červenka předloží zprávu kontrolní komise do konce června
 14. Plánovaná oprava schodů u zadního vchodu
 15. Z důvodu růstu cen přistupujeme ke zvýšení měsíčních záloh na provoz domu
  následovně: a) správní poplatek 147,- Kč/byt/měsíc, b) elektřina spol. prostory 50,-
  Kč/osoba/měsíc, c) úklid domu 57,- Kč/osoba/měsíc, d) odvoz odpadu 82,- Kč/osob/měsíc,
  e) nově – vlastní správní činnost 40,-/byt/měsíc
 16. Do nového výboru není ochotný nikdo kandidovat. Funkce statutárního orgánu SVJ tedy
  převezme SBD Nový domov. Stávající výbor zahájí kroky k hladkému přechodu.
 17. Kandidáty na domovníka objektu jsou paní Hrbáčková a pan Čížek. Zvoleni 100%.
 18. Pan Čížek navrhl shromáždění možnost instalace solárních panelů na střechu domu.
  Důvodem je úspora el. energie. Většina přítomných má zájem o detailnější informace
  k tomuto projektu. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu podkladů. Souhlas 94%
  9.Odsouhlasen HV 3 271,- Kč a jeho převod do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Zvýšení měsíčních záloh na provoz domu proběhne od června příp. od července 2022.
  Funkce statutárního orgánu SVJ převezme SBD Nový domov. Domovníky objektu jsou
  zvoleni paní Hrbáčková a pan Čížek. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu
  podkladů k projektu instalace solárních panelů na střechu domu.
 19. V Praze dne 6. 5. 2022

Schůze výboru SVJ Duben 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022 od 18.30 hod. Do dnešního dne se žádný kandidát do nového výboru nepřihlásil. Výbor na shromáždění navrhne převod funkce statutárního orgánu na SBD Nový domov. Bude nutné zvolit domovníka objektu.   
 2. Vyúčtování ročních zálohových plateb výbor vhodil vlastníkům do schránek. Vlastníkům, kteří pronajímají byty, zašleme vyúčtování e-mailem do konce příštího týdne.

Schůze výboru SVJ Březen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

 1. Příprava shromáždění SVJ
 2. Statutární orgán prostřednictvím SBD Nový domov
 3. Zemnění plynoměrů
 4. Třídění odpadu
 5. Nová smlouva s SBD o správě 

Usnesení

 1. Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022. Zásadním bodem k projednání bude volba celého nového výboru SVJ. Panu Benešovi a paní  Dezortové končí koncem května funkční období.  Ani jeden již znovu kandidovat nebude. Pan Laciak vzhledem  k  velkému  pracovnímu  vytížení již ve  výboru nemůže pracovat. Je potřeba zvolit nové 3 členy. Své kandidatury prosím posílejte e-mailem na adresu vybor@ruzinovska1227.cz nebo vhazujte v písemné podobě do schránky SVJ nejpozději do pondělí 4.4. 2022.
 1. Výbor oslovil předsedu SBD Nový domov s dotazem na možný výkon funkce statutárního orgánu pro SVJ. Pokud nebude nikdo z vlastníků ochoten pracovat ve výboru SVJ, máme slíbeno, že SBD  výkon funkce za úplatu převezme. Mají ovšem jeden požadavek. Bude nutné určit osobu – domovníka. Domovník bude plnit  funkci prostředníka mezi vlastníky a SBD, bude hlásit nutné  opravy, zajišťovat přístup do domu v případě revizí, oprav, atd. Kdo má předběžně zájem  o funkci domovníka, ať to oznámí stejným způsobem výboru SVJ také do 4.4. 2022.  
 2. Vlastníci, kteří nebyli přítomni zemnění plynoměrů, budou informováni o novém termínu.
 3. Prosíme vlastníky a obyvatele domu, aby svědomitě třídili odpad. V letošním roce došlo k prudkému nárůstu ceny za odvoz směsného odpadu (o cca 80%). Na shromáždění budeme hlasovat o nové výši záloh za odvoz odpadu a za energie.
 4. Výbor se dohodl s SBD Nový domov na nové smlouvě o správě. Od 1.7. 2022 se zvyšuje cena na 147,- Kč za bytovou jednotku.

Schůze výboru SVJ Únor 2022

7. února 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

 1. Zvýšení mzdy za úklid
 2. Kontejnerové stání 
 3. SBD Nový Domov – schůzka výborů SVJ
 4. Zemnění plynoměrů v bytech
 5. Nefunkčnost ventilu  u plynoměru
 6. Pytle  odpadků na chodbě

Usnesení

 1. Vzhledem k  růstu cen čistících a hygienických přípravků, posypové soli atd., přistoupil výbor ke zvýšení mzdy paní N. Lesiv za úklid domu o 500,- Kč za měsíc.
 2. Pan Beneš  zjistil legislativní náročnost výstavby kontejnerového  stání. Jsou potřeba  následující dokumenty a povolení: souhlas odboru životního prostředí, magistrátu a městské části Prahy 4, souhlas stavebního odboru, vypracování projektu, odsouhlasení pronájmu pozemku magistrátem  dle  katastru. Vzhledem k  omezení osobního úředního jednání kvůli covidu, je získání výše uvedeného značně časově náročné.
 3. SBD Nový Domov od července zvyšuje poplatek za správu pro všechna SVJ. Pan Beneš a paní Dezortová se  zúčastní schůzky s  kompetentními zástupci a  projedná zvýšení. O výsledku budeme informovat.
 4. Podle nové vyhlášky se musí provést vzájemné uzemnění vstupu a výstupu z plynoměru. Bude ho provádět odborná firma v  úterý 8.2.  od 19 hod. a v pondělí 14.2. od 9 hod. Žádáme vlastníky a obyvatele bytů o jejich zpřístupnění. 
 5. Kdo nemůže hýbat plynovým ventilem u plynoměru, upozorněte na to pracovníka při  provádění zemnění.
 6. Žádáme obyvatele domu, aby nenechávali  pytle s  odpadky před svými byty a na chodbách domu, čímž by porušovali domovní řád čl.3 odst.3. V případě porušení hrozí pokuta od hasičů až do 500 000,- Kč.

Schůze výboru SVJ Leden 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

 1. Výměna zpátečky teplé vody
 2. Odečty vody 
 3. Oprava schodů u zadního vchodu
 4. Zvýšení ceny za odvoz odpadu
 5. Kontejnerové stání

Usnesení

 1. V období od 12.1.-15.1. proběhne v technickém podlaží výměna vodorovné zpátečky teplé vody. Důvodem je její časté praskání. Cena je 78 743,- Kč včetně DPH. Vodorovná část potrubí nebyla součástí  rekonstrukce stoupaček v r. 2021.
 2. Pravidelné odečty teplé a studené vody proběhnou 4.-6.1.2022 v odpoledních hodinách. Prosíme o zpřístupnění bytů.
 3. Pan Beneš zjistí možnosti opravy schodů u zadního vchodu domu u zhotovitele.
 4. Od 1.1. 2022 se  zvyšuje cena za  odvoz odpadu. Po zjištění konečné ceny bude nutné vlastníkům upravit měsíční poplatky. 
 5.  S ohledem na  vyšší cenu odvozu odpadu přistoupí výbor k uzamčení kontejnerového stání. Pan Beneš zjistí na stavebním odboru městské části současné možnosti pronájmu pozemku pod kontejnerovým stáním. Výbor následně zajistí projekt a realizaci nového kontejnerového stání. Výbor  bude  průběžně  informovat o vývoji akce a její ceně.