/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výsledky hlasování per rollam
 2. Byt č. 26
 3. Byt č. 25
 4. Byt č. 43
 5. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav
 6. Rekonstrukce stoupaček vody
 7. Další fáze rekonstrukce
 8. Příslušenství domu
 9. Oprava střechy
 10. Revize rozvodů elektrické energie
 11. Roušky
 12. Závada odsávání
 13. Faktury za opravy havárií

Usnesení

 1. Výbor provedl ve spolupráci s kontrolní komisí vyhodnocení hlasování per rollam. Výsledky budou vyvěšeny na nástěnce, www stránkách a vhozeny do schránek bytů.
 2. Výbor zkontroluje stav bytu pro rekonstrukci a zařídí předání klíčů majitelce.
 3. Došlo k prohnutí stoupačky. Pan Komrska nahlásí panu Koutovi.
 4. Na balkoně dlouhodobě sídlí holuby. Znečišťují okolí a ohrožují zdraví obyvatel sousedních bytů. Paní Dezortová kontaktuje příbuzné majitelky.
 5. Paní Kamarádová navrhuje zvýšení příspěvků do fondu oprav o nejméně 7 Kč na m2. Bude předloženo na schůzi. Poslední zvýšení proběhlo v roce 2017.
 6. Práce na rekonstrukci jsou dokončeny. Výbor žádá majitele bytů aby nahlásili případné nědodělky a škody vzniklé během rekonstrukce. Výbor je následně dořeší s dodavatelem.
 7. Je zřejmé, že rekonstrukce odpadu a plynu nesnese odkladu. Rekonstrukce vzduchotechniky je na zvážení. Výbor provede průzkum stavu odsávání v bytech a zjistí aktuální požadavky. Výbor vypracuje dotazník a požádá majitele bytů o jeho vyplnění.
 8. Vzhledem k další fázi rekonstrukce je nutné hledat zdroje jejího financování. Převod příslušenství domu (madl, sušárna, dílna) na bytovou jednotku a následný prodej by z podstatné části rekonstrukci financoval. Paní Dezortová se spojí s panem Nohavou a bude s ním konzultovat možná řešení.
 1. V úterý 6. 10. 2020 proběhne oprava zjištěné závady střechy spolu s celkovou kontrolou.
 2. V prosinci proběhne revize ve společných prostorách domu. Do bytů se vstupovat nebude.
 3. Výbor žádá obyvatele domu aby respektovali nařízení vlády o nošení roušek v budovách.
 4. Během týdne od 5. do 9. 10. 2020 proběhne kontrola a oprava rozvodů vzduchotechniky.
 5. Paní Dezortová uplatní fakturu za opravy havárií u pojišťovny.

Výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 5. 9. 2020 výbor vyhlásil hlasování per rollam ohledně výměny stoupaček s následujícím usnesením:

 1. „Shromáždění schvaluje výměnu stoupaček teplé a studené vody v maximální rozpočtové částce ve výši 1 100 000 Kč“ 
 2. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ na výběr realizační firmy výměny stoupaček teplé a studené vody a k podpisu smlouvy“
 3. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ k disponování peněžními prostředky z fondu oprav do maximální výše 1 100 000 Kč za účelem úhrady výměny stoupaček teplé a studené vody vybrané firmě“

Celkem bylo doručeno 69 odpovědí, z toho 14 elektronicky. Pro přijetí usnesení bylo 68 majitelů bytů s celkovým majetkovým podílem 83,99%.

Výbor konstatuje, že navržené usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou.

Schůze výboru SVJ Září 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska
Omluveni: Ivana Dezortová
Host: Jan Červenka

Program jednání

 1. Porovnání doručených nabídek
 2. Rozpracované nabídky
 3. Průběžné výsledky hlasování
 4. Výběr dodavatele

Usnesení

 1. Výbor obdržel 3 písemné nabídky a jednu ústní. Nabídka firmy INMES je realizovatelná až v lednu 2021. Firma KIMTOP nabízí začít práce 28. 9. 2020. Dvě nabídky firmy DODAVATEL ÚSPOR se liší použitým materiálem a cenou. Práce mohou začít 14. 9. 2020, pokud výbor potvrdí nabídku do 8. 9. 2020 ráno.
 2. Dne 7.9. 2020 přišli na prohlídku objektu pan Večeřílek z firmy Glob Production a pan Bečka. Pan Bečka má volný termín v lednu 2021. Pan Večeřílek volný termín neudal.
 3. K dnešnímu dni bylo doručeno 44 souhlasných odpovědí s majetkovým podílem 54,21%
 4. Výbor vybral nabídku firmy DODAVATEL ÚSPOR ve variantě se zárukou na 25 let. Nabídková cena nepřevyšuje 1 000 000 Kč. Konkrétní částka bude specifikována ve smlouvě o dílo. Předpokládaný termín zahájení prací je 14. 9. 2020. Harmonogram prací bude upřesněn, vyvěšen a předám majitelům bytů.

Schůze výboru SVJ Červen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Dluhy na zálohových platbách
 2. Odsávání par a ventilace na WC
 3. Odečty topných nákladů v bytě 66
 4. Výměna radiátorů v bytě
 5. Instalace zasklení lodžie
 6. Odstranění závady na plynovém zařízení

Usnesení

 1. Výbor ke konci května eviduje dluhy na zálohových platbách u 4 bytových jednotek. Pan Beneš písemně oslovil majitele dotčených bytů.
 2. Pan Liška informoval výbor o nefunkčním odtahu par v kuchyni a dále upozornil na možný problém s ventilací na WC. Pravděpodobně je na společný elektrický rozvod v nějakém z bytů napojen ventilátor, který nepřetržitě běží cca půl roku a začíná být hlučný. Hrozí riziko že se přehřeje a způsobí požár.
 3. Kohout na topení v ložnici je nefunkční a nepropouští teplou vodu. Hodnota odečtu ve vyúčtování tepla je nepřiměřeně vysoká. Výbor doporučuje ověřit na ITN naměřenou hodnotu a porovnat ji s vyúčtováním. Pan Liška má zájem po topné sezóně kohout zprovoznit.
 4. Pan Čížek se dotázal na možnost výměny radiátorů. Výměna radiátorů je možná při zachování nominálního výkonu topných těles, odborné instalaci ITN a na náklady majitele bytu.
 5. Výbor SVJ potvrdil možnost instalace zasklení lodžií systémem OPTIMI. Tento systém byl odsouhlasen na shromáždění vlastníků jednotek pro všechny byty v našem domě.
 6. Výbor převzal potvrzení o odborném odstranění závad na plynovém zařízení v bytě č. 6.

Schůze výboru SVJ Březen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Čištění otopné soustavy
 2. Předpis měsíčních úhrad březen a duben
 3. Vyhazování věcí z oken
 4. Znečišťování balkonů u SV bytů
 5. Revize elektrických rozvodů
 6. Roční vyúčtování zálohových plateb

Usnesení

 1. Výbor obdržel cenovou nabídku ve výši 376 740 Kč. Čekáme na další nabídky.
 2. V měsících březnu a dubnu bude navýšen předpis úhrad o platbu za výměnu vodoměrů. Částka je 535 Kč/měsíc a je uvedena v předpisu úhrad v kolonce “MP ZOBF”.
 3. Pod okny domu se neustále objevují odpadky (např. nedopalky od cigaret a zbytky potravin a jídel). Některé odpadky končí na parapetech bytů v nižších podlažích (vlasy). Výbor žádá obyvatele domu o dodržování základní hygieny a slušného chování a vyhazování odpadků do košů a popelnic.
 4. Na balkonu neobývaného bytu se usídlili ptáci a znečišťují balkony a okolí domu. Pan Beneš bude kontaktovat rodinu majitelky s žádostí o zajištění balkonu proti ptákům.
 5. Výbor osloví firmy se žádostí o nabídku na revizi elektrických rozvodů ve společných prostorách. Revize musí proběhnout v roce 2020.
 6. Vyúčtování bude  předáno vlastníkům bytů v měsíci dubnu.

Schůze výboru SVJ Leden 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výměna vodoměrů
 2. Čištění topné soustavy
 3. Rušení nočního klidu
 4. Kontakty na majitele a obyvatel bytů

Usnesení

 1. Administrativní kroky k zajištění vstupu do bytu číslo 26
 2. Výbor poptá dynamicko-chemické čištění topné soustavy domu
 3. Výbor sjedná schůzku majitelů dotčených bytů na únorovou schůzi výboru SVJ
 4. Pan Beneš během výměny vodoměrů požádá majitele bytů o aktualizaci kontaktů

Schůze výboru SVJ Prosinec 2019

MÍSTO: kancelář SVJ Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: I. Dezortová, J. Beneš

OMLUVEN: D. Komrska

Program jednání:

1. Výsledky kontroly plynových zařízení

2. Deratizace

3. Větrání domu

4. Závada odsávání SZ bytů

Usnesení:

1. V listopadu proběhla kontrola plynových zařízení v bytových  jednotkách firmou Havel. U některých bytů byly zjištěny závady, které je nutné odstranit v termínu určeném firmou Havel. Vlastníky, kterých se oprava týká, bude výbor kontaktovat prostřednictvím dopisu do schránky, příp. e-mailem.

2. V  pátek 29.11. byla provedena pravidelná kontrola deratizační službou. Polovina  návnad  byla hlodavci zkonzumována. Nebyl nalezen žádný mrtvý kus. Návnady byly doplněny. Další kontrola  proběhne  opět  za 3 měsíce.

3. Výbor žádá obyvatele 13. a 14. patra, aby po použití ventilačního okna na chodbě, okna zavírali. Ochlazují se tím nepřiměřeně stěny SV bytů a schodiště.

4. Závada odsávání bude do 14 dnů odstraněna odbornou firmou Hrdlička.

Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
 2. Opravy ventilů topení
 3. Příprava shromáždění SVJ
 4. Výměna vodoměrů

Usnesení

 1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
 2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
 3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
 4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.

Schůze výboru SVJ Září 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Hasící přístroj v přízemí
 2. Deratizace
 3. Oprava odsávání
 4. Komunikace mezi obyvateli domu
 5. Topná sezóna

Usnesení

 1. Při preventivní požární kontrole byl nalezen vadný hasící přístroj. Paní Dezortová zajistila jeho výměnu. 
 2. Proběhla výměna návnad v technické podlaží domu. Nebyl nalezen žádný uhynulý hlodavec. Situace je uspokojivá.
 3. Pan Novák provedl opravu vzduchotechniky
 4. Výbor se v poslední době setkává se zvýšeným počtem požadavků na řešení běžných sousedských sporů. Tyto požadavky jsou vznášeny bez jakékoliv předchozí snahy o domluvu mezi sousedy. Výbor tímto žádá, aby se obyvatelé domu pokusili o vzájemnou domluvu před kontaktováním výboru. Pokud nebude domluva možná, výbor bude danou věc řešit v souladu se stanovami SVJ.
 5. S nastávající topnou sezonou je třeba provést kontrolu kohoutů topných těles. Výbor žádá obyvatele domu, aby si kohouty nastavili na 3. stupeň. Případné problémy funkčností kohoutu a topných těles, prosíme, hlaste výboru.

Schůze výboru SVJ Květen 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:15

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vyúčtování spotřeby SV v bytě 23
 2. Instalace žebříku na střechu domu
 3. Roční vyúčtování záloh

Usnesení

 1. Výbor se spojil s majitelem bytu a předběžně se dohodl na provedení zkoušky vodoměru. Metodika testu bude upřesněna.
 2. Pan Beneš s panem Komrskou instalují na střechu během následujícího týdne žebřík, který umožní pravidelnou údržbu antény.
 3. Vyúčtování záloh si nevyzvedlo 35 vlastníků bytů. Tato vyúčtování budou vhozena do schránek odpovídajících bytů. Na případné reklamace na nedoručení vyúčtování nebude brán zřetel.