/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Červen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Dluhy na zálohových platbách
 2. Odsávání par a ventilace na WC
 3. Odečty topných nákladů v bytě 66
 4. Výměna radiátorů v bytě
 5. Instalace zasklení lodžie
 6. Odstranění závady na plynovém zařízení

Usnesení

 1. Výbor ke konci května eviduje dluhy na zálohových platbách u 4 bytových jednotek. Pan Beneš písemně oslovil majitele dotčených bytů.
 2. Pan Liška informoval výbor o nefunkčním odtahu par v kuchyni a dále upozornil na možný problém s ventilací na WC. Pravděpodobně je na společný elektrický rozvod v nějakém z bytů napojen ventilátor, který nepřetržitě běží cca půl roku a začíná být hlučný. Hrozí riziko že se přehřeje a způsobí požár.
 3. Kohout na topení v ložnici je nefunkční a nepropouští teplou vodu. Hodnota odečtu ve vyúčtování tepla je nepřiměřeně vysoká. Výbor doporučuje ověřit na ITN naměřenou hodnotu a porovnat ji s vyúčtováním. Pan Liška má zájem po topné sezóně kohout zprovoznit.
 4. Pan Čížek se dotázal na možnost výměny radiátorů. Výměna radiátorů je možná při zachování nominálního výkonu topných těles, odborné instalaci ITN a na náklady majitele bytu.
 5. Výbor SVJ potvrdil možnost instalace zasklení lodžií systémem OPTIMI. Tento systém byl odsouhlasen na shromáždění vlastníků jednotek pro všechny byty v našem domě.
 6. Výbor převzal potvrzení o odborném odstranění závad na plynovém zařízení v bytě č. 6.

Schůze výboru SVJ Březen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Čištění otopné soustavy
 2. Předpis měsíčních úhrad březen a duben
 3. Vyhazování věcí z oken
 4. Znečišťování balkonů u SV bytů
 5. Revize elektrických rozvodů
 6. Roční vyúčtování zálohových plateb

Usnesení

 1. Výbor obdržel cenovou nabídku ve výši 376 740 Kč. Čekáme na další nabídky.
 2. V měsících březnu a dubnu bude navýšen předpis úhrad o platbu za výměnu vodoměrů. Částka je 535 Kč/měsíc a je uvedena v předpisu úhrad v kolonce “MP ZOBF”.
 3. Pod okny domu se neustále objevují odpadky (např. nedopalky od cigaret a zbytky potravin a jídel). Některé odpadky končí na parapetech bytů v nižších podlažích (vlasy). Výbor žádá obyvatele domu o dodržování základní hygieny a slušného chování a vyhazování odpadků do košů a popelnic.
 4. Na balkonu neobývaného bytu se usídlili ptáci a znečišťují balkony a okolí domu. Pan Beneš bude kontaktovat rodinu majitelky s žádostí o zajištění balkonu proti ptákům.
 5. Výbor osloví firmy se žádostí o nabídku na revizi elektrických rozvodů ve společných prostorách. Revize musí proběhnout v roce 2020.
 6. Vyúčtování bude  předáno vlastníkům bytů v měsíci dubnu.

Schůze výboru SVJ Leden 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výměna vodoměrů
 2. Čištění topné soustavy
 3. Rušení nočního klidu
 4. Kontakty na majitele a obyvatel bytů

Usnesení

 1. Administrativní kroky k zajištění vstupu do bytu číslo 26
 2. Výbor poptá dynamicko-chemické čištění topné soustavy domu
 3. Výbor sjedná schůzku majitelů dotčených bytů na únorovou schůzi výboru SVJ
 4. Pan Beneš během výměny vodoměrů požádá majitele bytů o aktualizaci kontaktů

Shromáždění SVJ Listopad 2019

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)

Den konání: 27. 11. 2019 od 18:30 hod.

Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy 

Účast: 50 vlastníků jednotek což činí 60,55%.

 Shromáždění je schopno usnášení.

Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 1. Úvod

1a. Volba sčítací komise a zapisovatele

 • Volba sčítací komise ve složení Červenka, Sháněl
 • Volba zapisovatele Tupá

1b. Aktuální stav financí a převod HV

 • Návrh na převod HV z r. 2018 do fondu oprav  
 • Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková

nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný podnět na prošetření

1c. Společné prostory domu

 • Žádný návrh na jejich využití

1d. Plánované opravy

 • Oprava stání na kontejnery na komunální odpad

Pozemek není naším majetkem, je nutná dohoda s Magistrátem na odkupu pozemku nebo jeho pronájmu, případně zapůjčení. Bude s Magistrátem řešeno a bude učiněn dotaz, pokud Magistrát svolí, stačí předložit pouze projekt stavebních úprav. Informace o průběhu jednání budou sděleny na příští schůzi.

1e. Zvýšené náklady na odvoz odpadu a el. energií

 • Požadavek na důsledné třídění komunálního odpadu, hrozba zdražení poplatků o 300% v případě netřídění. Dále hrozí nevyvezení kontejnerů.
 • Zvýšení nákladů na el. energií – v současné době se čeká na postup distributora. Apel na obyvatele domu, aby svým jednáním zbytečně neplýtvali el. energií (výtahy – pokud vidím přicházet dalšího obyvatele domu, počkám na něho)

1f. Výměna vodoměrů

 • Výměna proběhne počátkem roku 2020, bude zaslán rozvrh výměny. Náklady činí cca 800,- Kč
 • Dle Domovního řádu je povinnost zajistit přístup do bytu 

2. Společné prostory domu

2a. Prodej společných prostor domu v přízemí     

 • Znovu přednesen návrh výboru SVJ na prodej nebo pronájem společných prostor

2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti

 • Nejprve je nutný převod společných prostor domu na nebytovou jednotku. Nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek
 • Teprve poté je možný jejich prodej, pronájem nebo změna využití. Opět nutný souhlas všech vlastníků
 • Finanční nálady na podání žádosti o převod prostor na nebytovou jednotku cca 3.000,- Kč. Odhad maximální částky na dokončení převodu 15.000,- Kč

2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ

 • Z přítomných vlastníků jednotek se proti zahájení 1. fáze změny společných prostor na nebytovou jednotku, tj. započetí oslovování vlastníků jednotek za účelem udělení souhlasu s převodem vyslovili celkem 3 vlastníci jednotek 

2d. Dotazy

 • Vznesen dotaz, kdo bude majitelem vzniklé jednotky. Výbor SVJ zjistí.

3. Hlasování

 • O převodu HV z r. 2018 do fondu oprav – 100 % souhlas
 • O zahájení řešení společných prostor s finančními náklady max. 15 000,- Kč – nesouhlasí tři vlasníci

4. Usnesení

 • Přijata zpráva o hospodaření SVJ a udělen souhlas s převodem HV z roku 2018 do fondu oprav.
 • Přijata zpráva kontrolní komise
 • Mandát pro zahájení oslovování vlastníků za účelem udělení souhlasu s převodem společných prostor na nebytovou jednotku s výší finančních nákladů do max. výše 15.000,- Kč nákladů byl udělen.

5. Diskuse

 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, včetně chodeb
 • Předána informace, že majitelé bytových jednotek jsou povinni do 1 měsíce výboru SVJ nahlásit, kdo bytovou jednotku užívá
 • Opravy stoupaček – záměr vyčkat na splacení dluhu za zateplení domu. Náklady na výměnu činní cca 26.000,- Kč na bytovou jednotku
 • Porucha odsávání – řeší se

6. Ukončení shromáždění

V Praze dne 28. 11. 2019

Zápis provedl: Jana Tupá

Schůze výboru SVJ Prosinec 2019

MÍSTO: kancelář SVJ Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: I. Dezortová, J. Beneš

OMLUVEN: D. Komrska

Program jednání:

1. Výsledky kontroly plynových zařízení

2. Deratizace

3. Větrání domu

4. Závada odsávání SZ bytů

Usnesení:

1. V listopadu proběhla kontrola plynových zařízení v bytových  jednotkách firmou Havel. U některých bytů byly zjištěny závady, které je nutné odstranit v termínu určeném firmou Havel. Vlastníky, kterých se oprava týká, bude výbor kontaktovat prostřednictvím dopisu do schránky, příp. e-mailem.

2. V  pátek 29.11. byla provedena pravidelná kontrola deratizační službou. Polovina  návnad  byla hlodavci zkonzumována. Nebyl nalezen žádný mrtvý kus. Návnady byly doplněny. Další kontrola  proběhne  opět  za 3 měsíce.

3. Výbor žádá obyvatele 13. a 14. patra, aby po použití ventilačního okna na chodbě, okna zavírali. Ochlazují se tím nepřiměřeně stěny SV bytů a schodiště.

4. Závada odsávání bude do 14 dnů odstraněna odbornou firmou Hrdlička.

Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
 2. Opravy ventilů topení
 3. Příprava shromáždění SVJ
 4. Výměna vodoměrů

Usnesení

 1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
 2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
 3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
 4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.

Schůze výboru SVJ Září 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Hasící přístroj v přízemí
 2. Deratizace
 3. Oprava odsávání
 4. Komunikace mezi obyvateli domu
 5. Topná sezóna

Usnesení

 1. Při preventivní požární kontrole byl nalezen vadný hasící přístroj. Paní Dezortová zajistila jeho výměnu. 
 2. Proběhla výměna návnad v technické podlaží domu. Nebyl nalezen žádný uhynulý hlodavec. Situace je uspokojivá.
 3. Pan Novák provedl opravu vzduchotechniky
 4. Výbor se v poslední době setkává se zvýšeným počtem požadavků na řešení běžných sousedských sporů. Tyto požadavky jsou vznášeny bez jakékoliv předchozí snahy o domluvu mezi sousedy. Výbor tímto žádá, aby se obyvatelé domu pokusili o vzájemnou domluvu před kontaktováním výboru. Pokud nebude domluva možná, výbor bude danou věc řešit v souladu se stanovami SVJ.
 5. S nastávající topnou sezonou je třeba provést kontrolu kohoutů topných těles. Výbor žádá obyvatele domu, aby si kohouty nastavili na 3. stupeň. Případné problémy funkčností kohoutu a topných těles, prosíme, hlaste výboru.

Schůze výboru SVJ Květen 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:15

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vyúčtování spotřeby SV v bytě 23
 2. Instalace žebříku na střechu domu
 3. Roční vyúčtování záloh

Usnesení

 1. Výbor se spojil s majitelem bytu a předběžně se dohodl na provedení zkoušky vodoměru. Metodika testu bude upřesněna.
 2. Pan Beneš s panem Komrskou instalují na střechu během následujícího týdne žebřík, který umožní pravidelnou údržbu antény.
 3. Vyúčtování záloh si nevyzvedlo 35 vlastníků bytů. Tato vyúčtování budou vhozena do schránek odpovídajících bytů. Na případné reklamace na nedoručení vyúčtování nebude brán zřetel.

Schůze výboru SVJ Duben 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Havárie stoupačky TV
 2. Rekonstrukce domovních rozvodů (stoupaček)
 3. Výpadky televizního signálu
 4. Vyúčtování záloh za rok 2018
 5. Kontrola účetnictví za rok 2018

Usnesení

 1. Dne 26. 3. praskla stupačka TV a vytopila dva byty vč. dvou rozvaděčů elektrické energie a kanceláře SVJ. Pan Beneš zajistil nutné opravy. Událost ukazuje na nutnost provedení rekonstrukce domovních rozvodů.
 2. Výbor zajistí zpracování projektu rekonstrukce rozvodů, který je nutný k výběrovému řízení na realizace rekonstrukce
 3. Pan Beneš objednal servisní zásah odborné firmy
 4. Celkem 35 majitelů bytů si vyzvedlo vyúčtování záloh
 5. Výbor byl seznámen s ukončením kontroly účetnictví kontrolní komisí. Kontrolní komise nemá zásadní výhrady k vedení účetnictví a žádá doplnění některých údajů

Schůze výboru SVJ Březen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vlastní plynová kotelna
 2. Kryté stání pro kontejnery
 3. Čištění odsávání kuchyní
 4. Inspekční zpráva z revize výtahů
 5. Seřízení oken
 6. Tlačítko výtahu v přízemí domu
 7. Značení přechodu
 8. Schůzka s kontrolní komisí
 9. Daňové příznání SVJ
 10. Pojištění odpovědnosti členů výboru

Usnesení

 1. Předložená nabídka na projekt v ceně 5 000 000 Kč je pro výbor příliš nákladná a po technické stránce se jeví jako obtížně uskutečnitelná.Výbor se v dohledné době vlastní plynovou kotelnou v suterénu domu nebude zabývat.
 2. Pozemek pod  stáním kontejnerů patří magistrátu hl.m. Prahy. Pro vytvoření uzamykatelného stání je třeba vytvořit projekt a zajistit stavební povolení. Výbor bude kontaktovat samosprávu okolních domů, kde již mají nové stání za účelem zjištění podrobností.
 3. Výbor obdržel nabídku na čištění odsávání kuchyní od společnosti MONE s.r.o. v ceně 100 000 Kč vč. DPH. Jedná se o čištění ze střechy domu bez vstupu do bytů. Kvůli snížení požárního rizika výbor s nabídkou souhlasí.
 4. Inspekční zpráva konstatuje 3 provozní rizika.
  1. Osvětlení nástupišť
  2. Porušená instalace zařízení proti nekontrolovatelnému pohybu
  3. Upravit otvory v podlaze strojovny podle ČSN normy
  4. Pan Beneš projednal odstranění závad u firmy KONE.
 5. Podle požadavků přihlášených vlastníků proběhne seřízení oken 26. 3. 2019
 6. Za účelem výměny přivolávače výtahů v přízemí domu, bude nutná úprava jeho uložení. Pan Beneš zjišťuje možnosti.
 7. Pan Beneš zjistil možnosti zřízení přechodů u Vídeňské a Pod Krčským lesem
 8. Schůzka s předsedou kontrolní komise
  1. Požární preventista – upřesnění definice
  2. Kontrola vzduchotechniky
  3. Kontrola účetních dokladů
  4. Upřesnění dispozičního práva k účtům SVJ
  5. Kontrola dokladů za rok 2019 – příprava podkladů
 9. SBD Nový Domov vypracovalo daňové přiznání pro SVJ, bude nutné podepsat členy výboru
 10. Pan Komrska zjistí možnosti pojištění členů výboru