/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 5. 9. 2020 výbor vyhlásil hlasování per rollam ohledně výměny stoupaček s následujícím usnesením:

  1. „Shromáždění schvaluje výměnu stoupaček teplé a studené vody v maximální rozpočtové částce ve výši 1 100 000 Kč“ 
  2. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ na výběr realizační firmy výměny stoupaček teplé a studené vody a k podpisu smlouvy“
  3. „Shromáždění uděluje mandát výboru SVJ k disponování peněžními prostředky z fondu oprav do maximální výše 1 100 000 Kč za účelem úhrady výměny stoupaček teplé a studené vody vybrané firmě“

Celkem bylo doručeno 69 odpovědí, z toho 14 elektronicky. Pro přijetí usnesení bylo 68 majitelů bytů s celkovým majetkovým podílem 83,99%.

Výbor konstatuje, že navržené usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou.